göster|mek

görkem

<< TTü görk görüntü, görünme, güzellik << ETü körk a.a. ETü kör- görmek +Uk

görsel

TTü gör- +sAl

görümce

<< ETü körümçi görücü; falcı, müneccim ETü körüm görme, bakım +çI ETü kör- +Im

görüngü

TTü görün- +gU

görüntü

TTü gör- +(In)tI

göster|mek

ETü: közgermek [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol atāmnı maŋa közgerdi [[babamla görüşmeme sebep oldu]] KTü: köstermek [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
kösterdi: arā [gösterdi] TTü: görsetmek [Hat 1521]
Lütfını görsetmeyip hem bu yamanlığdan ne sūd?

<< ETü közger- göstermek, görmeye neden olmak ETü kör- görmek +gAr-

 gör-

Not: ETü közger-, erken TTü ve Azericede görset- tercih edilir. R/Z dönüşümü Eski Türkçede tipiktir. Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde 14. yy'dan itibaren beliren +tAr- ekinin tatmin edici açıklaması yoktur.

Benzer sözcükler: gösterilmek, gösterim, gösteriş, gösterişli, göstermelik, göstertmek

Bu maddeye gönderenler: gösterge, gösteri


26.01.2020
gösterge

TTü göster- +gA

gösteri

TTü göster- +I(g)

göt

<< ETü köt arka, göt

götlek

<< ETü kötlük/*kötlek eşcinsellik, pasif eşcinsel? ETü köt göt +lAk

götür|mek

<< ETü kötür- kaldırmak ETü köt- a.a. +(g)Ur-