gark

garet

Arapça ġwr kökünden gelen ġāra(t) غارة z "akın, soygun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġāra غَارَ z "daldı, akın etti" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

gargara

Arapça ġr kökünden gelen ġarġara(t) غرغرة z "bir sıvıyı boğazında sesli olarak yuvarlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük ġarġara غرغر z fiilinin faˁfaˁa(t) vezninde murabba (dörtlü) masdarıdır.

gariban

Türkiye Türkçesi garip "fakir, düşkün, zavallı" sözcüğünden +ān3 ekiyle türetilmiştir.

garip

Arapça ġrb kökünden gelen ġarīb غريب z "yabancı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaraba غرب z "ayrıldı, uzaklaştı, yola gitti" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

garipse|mek

Türkiye Türkçesi garip sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +sA- ekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Arapça ġarīb sözcüğünden alıntıdır.

gark
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
uzun boyluğ erdi, tūfānda suwğa ġark bolmadı, anıŋ üçün kim tūfān suwı tiziŋe yetmedi. [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
cümle ġarḳa vardı ol buldı felāh [herkes boğuldu o kurtuldu]

Köken

Arapça ġrḳ kökünden gelen ġarḳ غَرْق z "1. (suya) batma, boğulma, 2. kendinden habersiz hale gelme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġariḳa غَرِقَ z "(suya) battı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

Bu maddeye gönderenler

istiğrak (müstağrak)


13.08.2017
garnitür

Fransızca garniture "donatım, armatür, süsleme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca garnir "tahkim etmek, donatmak" fiilinden +(t)ura ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *warnjan "korunmak" fiilinden alıntıdır.

garnizon

Fransızca garnison "savunma amaçlı olarak bir kente veya kaleye yerleştirilen askeri birlik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca garnir "tahkim etmek, korumaya almak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *warnjan "kendini korumak, savunmak" fiilinden alıntıdır. Germence fiil Germence yazılı örneği bulunmayan *waran "gözetmek, korumak" fiilinden türetilmiştir.

garp

Arapça ġrb kökünden gelen ġarb غرب z "günbatımı, batı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaraba غرب z "1. ayrıldı, uzaklaştı, (gün) battı, 2. ayrı idi, yabancı veya tuhaf idi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice ˁrēbā ערבא z "gün batımı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen erēbu sözcüğü ile eş kökenlidir. )

garson

Fransızca garçon "1. oğlan, erkek çocuk, 2. hizmetçi, uşak, çırak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *werkjōn "işçi, hizmetkâr" biçiminden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *werǵ- "çalışmak, işlemek" biçiminden evrilmiştir.

garsoniyer

Fransızca garçonnière "1. hizmetçi dairesi, 2. evlilik dışı ilişkiler için tutulan daire" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca garçon "oğlan çocuğu, çırak, uşak" sözcüğünden türetilmiştir.