gram

+gram

Fr +gramme İng +gram [bileşik adlarda] harf, yazı EYun grámma γράμμα zharf EYun gráphō γράφω z(sivri uçla) çizmek, yazmak +ma(t)

gram

[ Düstur, 1883]
Gümüşten olan mamulâtı dahiliyenin beher gramından 35 para kıymet itibarile resmi gümrük istifası miligram [ Düstur, 1888]
derununda bulunan klorun miktarı beher litre için on beş miligramı tecavüz etmiyecek

Fr gramme ağırlık birimi EYun grámma γράμμα z1. çizik, çentik, yazım, yazı, harf, 2. en küçük ağırlık birimi

 +gram

Not: “Küçük ağırlık birimi” anlamında Lat scripulum "1. harf, 2. küçük ağırlık birimi" sözcüğünün Yunanca tercümesidir. 1793'te Fransa Meclisince standart ağırlık ölçü birimi olarak tanımlanmıştır. 1870'te Osmanlı Devleti'nde resmi ölçü birimi olarak kabul edilmiştir.

Benzer sözcükler: dekagram, desigram, kardiyogram, kilogram, miligram, santigram

Bu maddeye gönderenler: gramaj, kilogram


27.06.2020