gurur

gureba

Ar ġurabāˀ غرباء z [#ġrb fuˁalāˀ çoğ.] garipler, yabancılar Ar ġarīb غريب z [t.] yabancı

gurk

onom gurk kızışmış tavuk sesi

gurme

Fr gourmet yemeğe ve içmeye meraklı kişi << EFr grommet/groumet şarap servisi yapan görevli, vale ≈ Eİng grom hizmetçi, servis elemanı [mod. groom]

guru

İng guru Hindu dervişi, manevi danışman, mürşit Sans gurú गुरु z1. ağır, 2. değerli, muhterem, 3. hoca, öğretmen, mürşit << HAvr *gʷr̥h₂ú-s (*gʷr̥ú-s) HAvr *gʷreh₂- (*gʷrā-) ağır

gurup

Ar ġurūb غروب z [#ġrb fuˁūl msd.] gün batımı Ar ġaraba غرب zgüneş battı

gurur

[ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
ibret nazarın eyledüm kendü bilümde ġurūrdan ve ˁaşveden, kendüzüm görmekden

Ar ġurūr غرور z [#ġrr fuˁūl msd.] aldatma, aldanma Ar ġarra غرّ zaldattı, görüntüyle kandırdı

Not: Arapça fiil geçişli olduğu halde masdarı geçişsiz fiillere özgü fuˁūl veznindedir. Türkçe anlamın bu çelişkiden türediği düşünülebilir. Karş. ġarraka birabbaka? (Kuran 82.6) “sizi rabbinize karşı kim kandırdı?”

Benzer sözcükler: gururlanmak

Bu maddeye gönderenler: mağrur


20.02.2020
gusto

İt gusto zevk, tad alma duyusu << Lat gustus [pp.] tad << HAvr *gews- tatmak, seçmek

gusül

Ar ġusl غسل z [#ġsl fuˁl msd.] yıkanma Ar ġasala غسل zyıkadı

gut

Fr goutte 1. damla, 2. damla hastalığı, nikris << Lat gutta damla

guvernör

Fr gouverneur yönetici Fr gouverner yönetmek +(t)or Lat gubernare dümen tutmak, yönetmek EYun kybernáō κυβερνάω za.a.

gübre

Yun kopriá κοπριά zdışkı EYun kópros κόπρος za.a. << HAvr *ḱókʷr̥ a.a.