har2

hapaz

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

hapis

Arapça ḥbs kökünden gelen ḥabs حبس z "1. tutsak etme, kapatma, 2. tutsaklık yeri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥabasa حبس z "kıstı, kısıtladı, kapattı, hapsetti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #χbş חבש z "bağlama, özellikle sarık veya baş örtüsü bağlama, kuşak, at koşumu" kökü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice kök Akatça abāşu "bağlama" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

happy hour

İngilizce happy hour "mutlu saat, barda akşam yemeğinden önce indirimli içki satışı yapılan saat" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce happy "1. şanslı, rast gelen [esk.], 2. mutlu" (NOT: Bu sözcük İngilizce hap "talih, şans" sözcüğünden türetilmiştir. ) ve İngilizce sözcük İngilizce hour "saat" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: İngilizce sözcük Latince hora "saat, mevsim, zaman" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰōra ὥρα z sözcüğünden alıntıdır. )

hapşu

"aksırma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

har1

Arapça ḥrr kökünden gelen ḥarr حرّ z "ateş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarra حرّ z "kızdı, yandı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

har2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
geceden giden yayalar har har soluyarak geldiler Türkiye Türkçesi: [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
harıl harıl

Köken

"şiddetli nefes sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

Benzer sözcükler

har gür, har har, harhur, harıl harıl, harıltı

Bu maddeye gönderenler

haldır, harala gürele, hır (hırçın, hor2, hortla-)


08.09.2017
hara

Fransızca haras "damızlık at çiftliği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Arapça faras فَرَس z "at" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

harabe

Arapça χrb kökünden gelen χarāba(t) خرابة z "harap şey veya yer, yıkıntı, virane" sözcüğünden alıntıdır.

haraç

Arapça χrc kökünden gelen χarāc خراج z "salma, bir tür vergi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice khəragā veya kharəgā כרגא z "kelle vergisi" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 664.) Bu sözcük Eski Yunanca χorēgía χορηγία z "kamu giderleri için halktan alınan para, özellikle olağan dışı savaş vergisi" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Liddell & Scott, A Greek-English Lexicon sf. 1998-1999, Pierre Chantraine, Dict. étym. de la langue grecque sf. 1269-70.) Yunanca sözcük Eski Yunanca χorēgós χορηγός z "tören-başı, Eski Yunan'da kamusal ve dini törenleri düzenleyen görevli" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca χorós χορός z "tören, dans, raks, koro" sözcüğünden türetilmiştir.

harakiri

Japonca harakiri "karın deşme yoluyla intihar" sözcüğünden alıntıdır. Japonca sözcük Japonca hara "karın" ve Japonca kiri "deşme" sözcüklerinin bileşiğidir.

harala gürele

har gür "telaş, kargaşa" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.