hax odasında karşılaşılan değişik insanlar

havuz

Ar ḥawḍ حوض z [#ḥwḍ faˁl ] su birikintisi, havuz, sarnıç

havva

Ar ḥawwāˀ حوّاء zAdem'in eşi, kadın İbr ḥawwāh חַוָּה za.a. ≈ İbr ḥayyāh חַיָּה z [#ḥyh] canlı, yaşayan

havya

Ar hāwiya(t) هاويّة z [#hwy fāˁila(t) ] uçurum, dipsiz kuyu, cehennem Ar hawā هوا zdüştü, uçtu

havyar

~? Fa χāye-vār yumurtalı, «yumurta taşıyan» << OFa χāyag-bār

havza

Ar ḥawza(t) حوزة z [#ḥwz faˁla(t) mr.] 1. mülk, varlık, 2. bir şeyin sınırları içinde olan Ar ḥāza حاز zelde etti, tuttu, sahip oldu

hay

ünl ilgi, kaygı, dilek, üzüntü ünlemi

haya1

Ar ḥayāˀ حياء z [#ḥyw faˁla(t) msd.] utanma, utangaçlık Ar ḥayā utandı

haya2

Fa χāye خايه z1. yumurta, 2. er yumurtası, testis << OFa χāyag yumurta ≈ Ave aya- a.a.

hayal

Ar χayāl خَيَال z [#χyl faˁāl msd.] imgelem, zihinsel görüntü Ar χāla خَالَ zhayal etti

hayalet

Ar χayālāt خيالات z [#χyl çoğ.] hayal mahsulleri, hayali varlıklar Ar χayāl خيال z +āt

hayat1

Ar ḥayāˀa(t) حياة z [#ḥyw faˁāla(t) msd.] 1. canlı olma, yaşama, 2. yaşam Ar ḥayya حَيَّ zcanlı idi, yaşar idi (≈ İbr ḥay/ḥayah [#ḥy] canlı (sıfat), canlı varlık, hayvan (ad) )