hazire

hazım

Arapça hḍm kökünden gelen haḍm هَضْم z "sindirim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça haḍama هَضَمَ z "sindirdi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

hazır

Arapça ḥḍr kökünden gelen ḥāḍir حاضر z "şimdi ve burada olan, huzurda bulunan, mevcut, amade" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḍara حضر z "hazır idi, huzurda idi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

hazin

Arapça ḥzn kökünden gelen ḥazīn حزين z "hüzünlü, üzücü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥazana حزن z "üzdü" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

hazine

Arapça χzn kökünden gelen χazīna(t) خزينة z "gömü, depo, kıymetli eşya veya para konulan yer" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen ganz veya gazn veya gazīnag sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen gaza veya ganza- sözcüğünden evrilmiştir.

haziran

Arapça ḥazīrān حزيران z "Rumi takvimin dördüncü ayı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

hazire
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"çit" [ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
ḥazīra kıldı = aran tabyadı [çit çevirdi] [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
hazīre: Etrafı duvar veya çitle ihata olunmuş mezaristan ve saire.

Köken

Arapça ḥẓr kökünden gelen ḥaẓīra(t) حظيرة z "çit, çitle çevrili yer, ağıl" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaẓara حَظَرَ z "çitle kapattı" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.


20.02.2020
hazirun

Arapça ḥḍr kökünden gelen ḥāḍirūn حاضرون z "hazır olanlar, mecliste bulunanlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāḍir حاضر z "hazır" sözcüğünün çoğuludur.

hazret

Arapça ḥḍr kökünden gelen ḥaḍra(t) حضرة z "1. huzur, mevcudiyet, prezans, 2. bir saygı deyimi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḍara حضر z "hazır idi, yüzyüze bulundu" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

he

"olumlama ünlemi" ünlemdir.

heba

Arapça hbw kökünden gelen habāˀ هباء z "toz, özellikle havada uçuşan toz zerresi" sözcüğünden alıntıdır.

hece

Arapça hcw kökünden gelen hacāˀ هجأ z "1. tempoyla manzume okuma, 2. alfabedeki harflerin sırası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice hgy kökünden gelen hegā הגא z "düşünme, heceleyerek okuma" sözcüğünden alıntıdır.