hazret

hazin

Arapça ḥzn kökünden gelen ḥazīn حزين z "hüzünlü, üzücü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥazana حزن z "üzdü" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

hazine

Arapça χzn kökünden gelen χazīna(t) خزينة z "gömü, depo, kıymetli eşya veya para konulan yer" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen ganz veya gazn veya gazīnag sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen gaza veya ganza- sözcüğünden evrilmiştir.

haziran

Arapça ḥazīrān حزيران z "Rumi takvimin dördüncü ayı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

hazire

Arapça ḥẓr kökünden gelen ḥaẓīra(t) حظيرة z "çit, çitle çevrili yer, ağıl" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaẓara حَظَرَ z "çitle kapattı" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

hazirun

Arapça ḥḍr kökünden gelen ḥāḍirūn حاضرون z "hazır olanlar, mecliste bulunanlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāḍir حاضر z "hazır" sözcüğünün çoğuludur.

hazret
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
lāyıḳ oldı ḥażretine mevlānuŋ [mevlanın huzuruna çıkmaya]

Köken

Arapça ḥḍr kökünden gelen ḥaḍra(t) حضرة z "1. huzur, mevcudiyet, prezans, 2. bir saygı deyimi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḍara حضر z "hazır idi, yüzyüze bulundu" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

Daha fazla bilgi için huzur maddesine bakınız.

Ek açıklama

Huzura çıkma deyiminde sözü edilen eylemin soyut kişilik kazanmış halidir. Anlam gelişmesi için karş. yan, nezd.


20.02.2020
he

"olumlama ünlemi" ünlemdir.

heba

Arapça hbw kökünden gelen habāˀ هباء z "toz, özellikle havada uçuşan toz zerresi" sözcüğünden alıntıdır.

hece

Arapça hcw kökünden gelen hacāˀ هجأ z "1. tempoyla manzume okuma, 2. alfabedeki harflerin sırası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice hgy kökünden gelen hegā הגא z "düşünme, heceleyerek okuma" sözcüğünden alıntıdır.

hecin

Arapça hcn kökünden gelen hacīn هجين z "1. nesli bozuk, melez, soysuz, 2. tek hörgüçlü sürek devesi" sözcüğünden alıntıdır.

hede hödö

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.