herkes

herek

Yun χárakion χάρακιον zfidanlara destek için dikilen kazık << EYun χáraks χάραξ za.a. +ion EYun χarássō χαράσσω zbilemek, çentmek, kazmak, kazımak

heretik

Fr hérétique İng heretic zındık, dinde sapkın öğretiye mensup olan Lat haereticus a.a. EYun ʰairetikós ἁιρετικός zseçmeci, mezhepçi EYun ʰaireō almak, seçmek +ik°

hergele

Fa χargala خرگله z1. yaban eşeği, 2. sürü halinde eşek § Fa/OFa χar خر zeşek (≈ Ave χara- a.a. ) Fa gala گله zsürü (<< EFa garda- a.a. )

herif

Ar ḥarīf حريف z [#ḥrf faˁīl sf.] 1. sanatkâr, meslek erbabı, 2. meslektaş, yoldaş, colleague Ar ḥarafa حرف zbozdu, çizdi; meslek veya sanat icra etti

herise

Ar harīsa(t) هريسة z [#hrs faˁīla(t) ] dövülmüş buğday ve etten yapılan bir yemek, keşkek Ar harasa هرس zhavanda dövdü, ezdi

herkes

[ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
anda kim her kes kıla bir yol ṭaleb [ Meninski, Thesaurus, 1680]
heme kes, her kes: Omnis homo.

§ Fa har هر zher Fa/OFa kas كس zkişi, kimse ≈ EFa kaşçī herhangi biri, bir kimse

 her

Benzer sözcükler: herkesçikler

Bu maddeye gönderenler: bikes, nekes


22.09.2017
hermafrodit

Fr hérmaphrodite çift cinsiyetli öz Hermaphrodite mitolojide Hermes ile Afrodit'in çift cinsiyetli çocuğu § EYun Hermês ἑρμῆς z EYun Afrodite αφροδιτε z

hermeneutik

İng hermeneutics Alm Hermeneutik tefsir ilmi, metin yorumlama (teorisi ve yöntemi) EYun ʰermeneutikē ἑρµηνευτική zçeviri ve yorum işleri EYun ʰermeneúō ἑρμηνεύω ztercüme etmek, yorumlamak +ik°

hermetik

Fr hérmetique İng hermetic 1. gizli ilimlere ilişkin, batıni, 2. sıkıca kapalı, hava veya su geçirmez EYun ʰermetikós ἑρμετικός zHermes'çi, batıni öz Hermes Trismegistos Mısır'da Yeni-Platoncu batıni felsefe ekolünün kurucusu sayılan efsanevi kişilik +ic°

herni

Fr hernie fıtık Lat hernia a.a. << HAvr *gherə-n- HAvr *gherə- bağırsak

heroik

İng heroic kahramanca EYun ʰērōikós ἡρωϊκός za.a. EYun ʰērōs kahraman