hizmet

hiyer(o)+

Fr hiéro+ İng hiero+ [bileşik adlarda] kutsal, aziz EYun ʰierós ἱερός za.a.

hiyerarşi

Fr hiérarchie 1. ruhban sınıfı, dini mertebeler, 2. emir-komuta zinciri, rütbe düzeni EYun ʰierárχēs ἱεράρχης zbaş rahip § EYun ʰierós ἱερός zkutsal, aziz EYun arχō αρχω zbaş olmak, yönetmek

hiyeroglif

Fr hiéroglyphe Eski Mısır yazısı EYun ʰieroglyphiká ἱερογλυφικά zkutsal-yazı, a.a. § EYun ʰierós ἱερός zkutsal EYun glýphō γλύφω zhakketmek, oyarak yazmak

hiza

Ar ḥiḏāˀa حذاء z [#ḥḏw] karşı karşıya, yüz yüze (edat) ≈ Ar ḥiḏāˀ حذاء zbir çift ayakkabı

hizip

Ar ḥizb حِزْب z [#ḥzb fiˁl ] parti, zümre, bir dava için toplanan insanlar (Kaynak: Jeffery sf. 108)

hizmet

[ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
anlar keygirgenler = anlar χıdmat kılganlar [bakıcılar, hizmet kılanlar] [ Codex Cumanicus, 1303]
servio - χedme[t] mekunem - Tr: χulluk etarmen [kulluk edermen] hizmetkâr [ Yazıcızade Ali, Tarih-i Âl-i Selçuk, 1423]
Sizüŋ nāmūsuŋuz muḥāfaẓatı maṣlaḥatı biz χıḏmetkārlar üzerine hizmetçi [ Meninski, Thesaurus, 1680]
χıdmet vul. hızmet: kulluk. (...) χıdmetçi: Officiosus [hizmet eden] (...) χıdmetkār

Ar χidma(t) خدمة z [#χdm fiˁla(t) msd.] kulluk etme Ar χadama خدم zhizmet etti

Not: Ünlüden sonra /d/ > /ḏ/ > /z/ değişimi Farsçada tipik olup, Arapça sözcüğün Türkçeye Farsça vasıtasıyla alındığını düşündürür. χıdmet yazımı 20. yy'a dek korunmuştur.

Benzer sözcükler: hizmet sektörü, hizmetçi, hizmetkâr, hizmetli

Bu maddeye gönderenler: hadim (hademe, hadım), hidemat, istihdam (müstahdem), mahdum


20.02.2020
hobi

İng hobby keyif veya oyun için yapılan iş İng hobby-horse oyuncak at, çocuk oyuncağı

hoca

Fa χʷāca/χoce خواجه zsaygın kimse, efendi, rabb ≈ Hwar χwācīk a.a. (Kaynak: Benzing I.3)OFa χwadāy a.a.

hod

Fa χod خود zkendi (≈ Ave hʷa-to kendinin Ave hʷa- kendi ) HAvr *swé a.a.

hodbin

Fa χod bīn خودبين z«kendine bakan», bencil § Fa χod kendi Fa bīn gören, bakan

hodri

<< ünl hayde bre teşvik ünlemi (Rumeli ağzı)