için

içer|mek

Türkiye Türkçesi içeri sözcüğünden türetilmiştir.

içeri

Eski Türkçe içgerü "içe doğru, içte olan" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe sözcüğünden Eski Türkçe +(g)ArU ekiyle türetilmiştir.

içerik

Yeni Türkçe içer- fiilinden Yeni Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

içerle|mek

Türkiye Türkçesi içeri sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

içerlek

Türkiye Türkçesi içerile- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

için
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Orhun Yazıtları, 735]
anı uçun ilig ança tutmış [onun için devleti öyle yönetmiş]

Köken

Eski Türkçe uçun "nedensellik edatı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe "son" sözcüğünden Eski Türkçe +(I)n ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

niçin


02.10.2017
içki

Eski Türkçe içgü "içim, içecek şey" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe iç- fiilinden Eski Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

içkin

Türkiye Türkçesi sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.

içre

Eski Türkçe içre "içte, içeride" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe fiilinden Eski Türkçe +rA ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

içtihat

Arapça chd kökünden gelen ictihād إجتهاد z "1. çalışıp çabalama, gayret gösterme, 2. hukukta yeni yol açma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cahada جَهَدَ z "gayret etti" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

içtima

Arapça cmˁ kökünden gelen ictimāˁ إجتماع z "toplanma, toplantı, topluluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça camaˁa جَمَعَ z "topladı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.