ihkak

ihale

Arapça ḥwl kökünden gelen iḥāla(t) إحالة z "döndürme, alacaklıyı başkasına yönlendirme, borcu devretme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāla حَالَ z "bir halden diğerine geçti, değişti, döndü" fiilinin ifˁāla(t) vezninde (IV) masdarıdır.

ihanet

Arapça χwn kökünden gelen ihāna(t) إهانة z "aşağılama, horlama, küçük düşürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hāna هَانَ z "alçak ve önemsiz idi, ucuz idi" fiilinin ifˁāla(t) vezninde (IV) masdarıdır.

ihata

Arapça ḥwṭ kökünden gelen iḥāṭa(t) إحاطة z "etrafını çevirme, kuşatma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāṭa حَاطَ z "çevirdi, çit çekti" fiilinin ifˁāla(t) vezninde (IV) masdarıdır.

ihbar

Arapça χbr kökünden gelen iχbār إخبار z "haber verme, bildirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χabara خبر z "denedi, sınadı, bizzat deneyerek öğrendi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ihdas

Arapça ḥds̠ kökünden gelen iḥdāṯ إحداث z "meydana getirme, oluşturma, olay nakletme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥadaṯa حدث z "oldu, vuku buldu" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ihkak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"tahkik ve teşhis etme" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ıḥḳāḳ: Certò cognoscere ac dignoscere. "... hakkı icra etme" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ıḥḳāḳ: Hakkı yerine getirmek. ıḥḳāḳ-ı ḥaḳ: hakkını hakketmek.

Köken

Arapça ḥḳḳ kökünden gelen iḥḳāḳ إحقاق z "doğrusunu bulma, doğruyu yapma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḳḳa حَقّ z "doğru idi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için hak1 maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

ihkak-ı hak

Bu maddeye gönderenler

muhik


13.05.2015
ihlal

Arapça χll kökünden gelen iχlāl إخلال z "karıştırma, bulandırma, halel getirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalla خَلَّ z "bozdu, hasar verdi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ihlas

Arapça χlṣ kökünden gelen iχlāṣ إخلاص z "1. kurtarma, kurtuluş, 2. samimiyet, doğruluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaṣa خَلَصَ z "arındı, kurtuldu" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ihmal

Arapça hml kökünden gelen ihmāl إهمال z "kendi haline bırakma, boş verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hamal هَمَل z "kendi başına bırakılmış (deve veya davar)" sözcüğünün ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ihraç

Arapça χrc kökünden gelen iχrāc إخراج z "çıkarma, harice atma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaraca خرج z "çıktı" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ihram

Arapça ḥrm kökünden gelen iḥrām إحرام z "1. yasaklama, 2. yasak yere veya hareme girme, özellikle hac esnasında harem-i şerife girme, 3. hac giysisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarama حَرَمَ z "yasakladı" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.