ikonoklast

ikiz

Eski Türkçe ékkiz "ikiz" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ékki "iki" sözcüğünden Eski Türkçe +Iz ekiyle türetilmiştir.

iklim

Arapça ḳlm kökünden gelen iḳlīm إقليم z "yeryüzünün bölündüğü yedi kuşağın her biri, diyar, ülke" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca klíma κλίμα z "1. eğim, 2. güneş ışınlarının eğimi, iklim kuşağı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Ptolemaios, Yun. coğrafyacı (MS 90-168).) Bu sözcük Eski Yunanca klínō κλίνω z "eğimli olmak, yatmak" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ḱli-n-i̯é- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ḱlei̯- kökünden türetilmiştir.

ikmal

Arapça kml kökünden gelen ikmāl إكمال z "bütünleme, tamamlama, kemale erdirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kamala كمل z "bütün idi, erdi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ikna

Arapça ḳnˁ kökünden gelen iḳnāˁ إقناع z "kani etme, doyurma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳanaˁa قناعة z "doydu" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ikon

Fransızca icone "simge, temsil" veya Yunanca ikóna εικόνα z "a.a., özellikle Orttodoks kilisesine özgü kutsal tasvir" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca eikōn εικών z "resim, suret, tasvir" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wéi̯k-ō- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wei̯k-¹ "benzemek, benzer olmak" kökünden türetilmiştir.

ikonoklast
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1989]
Yeniliğin moda kavramı çerçevesinde üretilip üretilmediğini ve ikonoklastik öğeler içerip içermediğini araştırmaksızın...

Köken

Fransızca iconoclaste veya İngilizce iconoclast "1. Bizans'ta kilise tasvirlerini yasaklayan akıma mensup, 2. put kırıcı, yerleşik adetlere karşı gelen" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Yunanca eíkonoklástēs εἰκονοκλάστης z "ikon kırıcı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca eikōn εικών z "tasvir, ikon" ve Eski Yunanca klastēs κλαστής z "kıran" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca kláō κλάω z "kırmak" fiilinden +t° ekiyle türetilmiştir.)

Daha fazla bilgi için ikon maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

ikonoklastik, ikonoklazma


14.11.2019
ikrah

Arapça krh kökünden gelen ikrāh إكراه z "zorla ve rızası hilafına iş yaptırma, iğrenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kariha كَرِهَ z "iğrendi, nefret etti" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ikram

Arapça krm kökünden gelen ikrām إكرام z "yüceltme, ağırlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça karuma كَرُمَ z "yüceldi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ikramiye

Arapça krm kökünden gelen ikrām "ağırlama" sözcüğünden +īya(t)1 ekiyle türetilmiştir.

ikrar

Arapça ḳrr kökünden gelen iḳrār إقرار z "evet deme, onaylama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳarra قَرَّ z "durdu, yerleşti, karar kıldı" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ikraz

Arapça qrḍ kökünden gelen iḳrāḍ "faizle borç verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳarḍ "faizle verilen borç" sözcüğünün ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.