ilgi

ileti

Türkiye Türkçesi ilet- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

iletişim

Yeni Türkçe yazılı örneği bulunmayan *iletiş- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir. Yeni Türkçe fiil Türkiye Türkçesi ilet- fiilinden türetilmiştir.

iletken

Türkiye Türkçesi ilet- fiilinden Yeni Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

ilga

Arapça lġw kökünden gelen ilġāˀ إلغاء z "boş ve geçersiz kılma, lağvetme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laġā لغا z "boş ve geçersiz idi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ilgeç

Türkiye Türkçesi il- "bağlamak" fiilinden Yeni Türkçe +(g)Aç ekiyle türetilmiştir.

ilgi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
ilgi = Alaka, münasebet = Relation, rapport

Köken

Eski Türkçe il- "yanına varma, tutma" fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için il- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Arapça kökenli alaka "asılma, ilgili olma" sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır.

Benzer sözcükler

ilgi alanı, ilgi çekici, ilgi eki, ilgilenmek, ilgilendirmek, ilgili, ilgisiz, ilgisizlik

Bu maddeye gönderenler

ilgeç, ilginç


10.12.2015
ilginç

Yeni Türkçe ilgi sözcüğünden Yeni Türkçe +(In)ç ekiyle türetilmiştir.

ilhak

Arapça lḥḳ kökünden gelen ilḥāḳ إلحاق z "katma, bağlama, ekleme" sözcüğünden alıntıdır.

ilham

Arapça lhm kökünden gelen ilhām إلهام z "1. yutma, yiyip bitirme, 2. içe doğma, insan ruhunu ele geçiren tanrısal güç, esin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lahama لهم z "yuttu, tüketti, (yangın) yakıp bitirdi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ilik1

Eski Türkçe ilik veya yilik "kemik iliği" sözcüğünden evrilmiştir.

ilik2

Orta Türkçe (sadece Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde) ilkik veya ilik "düğme iliği" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi ilik- veya il- "takılmak, tutmak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.