inhisar

inha

Ar inhāˀ إنهاء z [#nhw ifˁāl IV msd.] haber verme, kesinleştirme, sona erdirme Ar nahā نها zvardı, sona erdi

inhibe

Fr inhiber engellemek Lat inhibēre hapsetmek, tutmak, durdurmak Lat in+1 habēre sahip olmak, elde etmek, almak

inhidam

Ar inhidām إنهدام z [#hdm infiˁāl VII msd.] yıkılma, harap olma Ar hadama هدم zyıktı

inhilal

Ar inḥilāl إنحلال z [#ḥll infiˁāl VII msd.] ayrışma, çözülme Ar ḥalla حلّ zçözdü

inhiraf

Ar inḥirāf إنحراف z [#ḥrf infiˁāl VII msd.] sapma, rotadan uzaklaşma Ar ḥarrafa حرّف z [II f.] tahrif etti, bozdu

inhisar

YO: "ticarette tekel [Fr. monopolie karşılığı]" [ Düstur Tertip I.-IV., 1857]
inhısār maddesi külliyen lağv olunmağla her kes istediği kitabı tab etdirecekdir [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
usūl-i inhısār: yedd-i vahīd [tek el] ticareti

Ar inḥiṣār إنحصار z [#ḥṣr infiˁāl VII msd.] yasaklanma, sınırlandırılma Ar ḥaṣara حصر zetrafını çitle çevirdi, kuşattı

 hasr

Benzer sözcükler: inhisarlar idaresi

Bu maddeye gönderenler: münhasır


10.09.2017
inhitat

Ar inḥiṭāṭ إنحطاط z [#ḥṭṭ infiˁāl VII msd.] gerileme, güçten düşme, dekadans Ar ḥaṭṭa حطّ zkoydu, indirdi, fiyat düşürdü

inisiyal

Fr/İng initial başlangıca ait, bir sözcüğün veya ismin ilk harfi Lat initium başlangıç +al°

inisiyatif

Fr initiative girişim, öncülük Fr initier başlamak, önayak olmak +(t)iv°

inisiye

Fr initié 1. başlamış, başlatılmış, 2. bir sürece veya yola veya tarikate girmiş kimse Lat initiatus [pp.] Lat initiare [f.] başlamak, başlatmak +()t° Lat initium başlangıç Lat in+1 itus/iter [pp.] yol, gidiş +ium Lat ire gitmek, yol almak +()t°

inkâr

Ar inkār إنكار z [#nkr ifˁāl IV msd.] yalanlama, yadsıma Ar nakara نكر zbilmedi, tanımadı (≈ Aram nakrī yabancı, yad ≈ Akad nakru a.a. )