inkılap

inisiyal

Fr/İng initial başlangıca ait, bir sözcüğün veya ismin ilk harfi Lat initium başlangıç +al°

inisiyatif

Fr initiative girişim, öncülük Fr initier başlamak, önayak olmak +(t)iv°

inisiye

Fr initié 1. başlamış, başlatılmış, 2. bir sürece veya yola veya tarikate girmiş kimse Lat initiatus [pp.] Lat initiare [f.] başlamak, başlatmak +()t° Lat initium başlangıç Lat in+1 itus/iter [pp.] yol, gidiş +ium Lat ire gitmek, yol almak +()t°

inkâr

Ar inkār إنكار z [#nkr ifˁāl IV msd.] yalanlama, yadsıma Ar nakara نكر zbilmedi, tanımadı (≈ Aram nakrī yabancı, yad ≈ Akad nakru a.a. )

inkıbaz

Ar inḳibāḍ إنقباض z [#ḳbḍ infiˁāl VII msd.] tutulma, tutukluk Ar ḳabaḍa قبض ztuttu

inkılap

"değişim" [ Yazıcızade Ali, Tarih-i Âl-i Selçuk, 1423]
bunca muḥārebe ve inḳılāblar ki oldı bir dervīş ve bir raˁiyyet incinmedi. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
inkılāb: değişmek, tahavvül. inkılābāt-ı devrān: devrānın tahavvülātı. inkılāb-ı sayf [yaz gün dönümü] [ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
İnkılâp: Değişiklik. Fikirlerde, görüş ve bilgilerde hususile hükûmetlerin idaresinde vukubulan değişiklik, yenilik.

Ar inḳilāb إنقلاب z [#ḳlb infiˁāl VII msd.] değişim, altüst olma, tersine dönme Ar ḳalaba قَلَبَ zdeğiştirdi, tersine çevirdi

 kalp2

Not: 19. yy'dan itibaren Fr révolution "1. dönüşüm, 2. siyasi altüst oluş" karşılığı olarak kullanılmıştır. 1950'den itibaren Atatürk inkılapları deyimi bağlamında "statükocu" bir anlam kazanan bu sözcük yerine, ihtilal (= révolution) revaç kazanmıştır.

Benzer sözcükler: inkılapçılık

Bu maddeye gönderenler: münkalip


06.11.2018
inkıraz

Ar inḳirāḍ إنقراض z [#ḳrḍ infiˁāl VII msd.] aşınma, yıpranma, kırpılma Ar ḳaraḍa قرض zdişledi, kemirdi, kırptı

inkıta

Ar inḳiṭāˁ إنقطاع z [#ḳṭˁ infiˁāl VII msd.] kesilme, kesinti Ar ḳaṭaˁa قَطَعَ zkesti

inkıyat

Ar inḳiyād إنقياد z [#ḳyd infiˁāl VII msd.] boyun eğme, bağlılık bildirme Ar ḳāda قَادَ zbağladı

inkisar

Ar inkisār إنكسار z [#ksr infiˁāl VII msd.] kırılma, ruhen kırılma, kırgınlık Ar kasara كسر zkesti, kırdı

inkişaf

Ar inkişāf إنكشاف z [#kşf infiˁāl VII msd.] (çiçek) açma, açığa çıkma, kuvveden fiile geçme Ar kaşafa كشف zaçtı, buldu