ip

intörn

İng intern yatılı çırak, tıpta acemi doktor Lat internus iç, içerideki, iç oğlanı

inverter

İng inverter 1. tersine çeviren, 2. a.a. İng invert tersine çevirmek +er Lat invertere a.a. Lat in+1 vertere döndürmek

inzal

Ar inzāl إنزال z [#nzl ifˁāl IV msd.] indirme, özellikle ayet indirme Ar nazala نزل zindi

inzibat

Ar inḍibāṭ إنضباط z [#ḍbṭ infiˁāl VII msd.] denetim, kontrol altında olma Ar ḍabaṭa ضَبَطَ zkorudu, kontrol etti

inziva

Ar inziwā إنزوَى z [#zwy infiˁāl VII msd.] köşeye çekilme, yalnızlaşma Ar zawā زَوَا zgizledi, büktü

ip

ETü: [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü, <1000]
elgi erdinilig yıp eŋirer [elleri mücevherli iplik eğirirler] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yıp: al-ġazl [eğrilmiş yün. Atı bağladıkları urgana da yıp denir.] TTü: [ Evliya Çelebi, Seyahatname, <1683]
baˁzı ipden kazıkdan kurtulmış haşerātlar TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ipucu: vesile, serrişte (...) ipsiz sapsız (...) ip kaçgını TTü: [ A. Fikri, Lugat-ı Garibe, 1889]
iplemek: Kulak asmak, dinlemek.

<< ETü yıp ip, iplik

Benzer sözcükler: ipe sapa gelmek, iplemek, ipsiz sapsız, ipucu

Bu maddeye gönderenler: ipek, iplik


04.01.2016
ipek

<< OTü ipek/yipek ipek <? ETü ip/yip ip +Ak

iplik

ETü yip +lIk

ipotek

Fr hypothèque EYun ʰypothḗkē ὑποθήκη zönerilen şey, ortaya atılan şey, bir borca karşılık rehin verilen şey EYun ʰypotíthēmi ὑποτίθημι zaşağı koymak § EYun ʰypó ὑπό zalt, aşağı EYun títhemi, the- τίθεμι, θε- zkoymak

iptal

Ar ibṭāl إبطال z [#bṭl ifˁāl IV msd.] geçersiz kılma Ar baṭala بَطَلَ zgeçersiz idi

iptida

Ar ibtidāˀ إبتداء z [#bdA iftiˁāl VIII msd.] başlama, başlangıç, ilk Ar badaˀa بَدَأَ zbaşladı