istek

istasyon

Fransızca station "1. durma, duruş, 2. durma yeri, durak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen stātio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince stāre "durmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *steh₂- (*stā-) biçiminden evrilmiştir.

istatistik

Fransızca statistique "sayısal veri toplama işi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca Statistik "devlet idaresi sanatı, idari amaçla toplanan sayısal bilgiler [17. yy], sayısal veri toplama işi [18. yy]" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca stato "devlet" sözcüğünden +istik° ekiyle türetilmiştir.

istavrit

Yunanca savrídion σαυρίδιον z "küçük bir balık türü, trachurus" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Orta Yunanca aynı anlama gelen saurís σαυρίς z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca saûros veya saúra σαῦρος/σαύρα z "1. kertenkele, 2. bir tür büyük deniz balığı, Lat. lacerta" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

istavroz

Yunanca stavrós σταυρός z "çarmıh" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca staurós σταυρός z "direk, kazık, çarmıh" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *steh₂-u-rós (*stā-u-ró-s) "dikmek, ayağa kaldırmak" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *steh₂- (*stā-) "durmak" kökünden türetilmiştir.

iste|mek

Eski Türkçe izde- veya iste- "aramak, izlemek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe iz sözcüğünden Eski Türkçe +dA- ekiyle türetilmiştir.

istek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
istēk kopdı [[arama/araştırma başladı]] Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
istek: Taleb, arzu, iştah, şevk, hırs, rağbet, meyil.

Köken

Eski Türkçe istek "arama, araştırma" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe iste- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için iste- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

istekli, isteksiz


14.12.2015
isteka

İtalyanca stecca "sopa, değnek" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *stakōn "sopa" biçiminden alıntıdır.

istekan

Rusça stakan стакан z "bardak" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük ERus aynı anlama gelen dostokán достоканъ z sözcüğünden evrilmiştir. (Kaynak: Vasmer 3.743) Bu sözcük Çağatayca tostakan veya tostağan "sürahi, ibrik" sözcüğü ile eş kökenlidir.

istem

Türkiye Türkçesi iste- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

istenç

Türkiye Türkçesi isten- fiilinden Yeni Türkçe +(In)ç ekiyle türetilmiştir.

isteri

Fransızca hystérie "psikiyatride bir ruh hastalığı" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Fransızca sözcük Fransızca hystérique "kadınlara özgü olduğu varsayılan aşırı duyarlık hali" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰysterikós ὑστερικός z "rahime ait" sözcüğünden alıntıdır. ) Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰystéra ὑστέρα z "rahim" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir.