istida

istiap

Ar istiˁāb إستعاب z [#wˁb istifˁāl X msd.] içine alma, sığma Ar waˁaba وعب ztümünü aldı, sığdırdı

istiare

Ar istiˁāra(t) إستعارة z [#ˁwr istifˁāla(t) X msd.] ödünç alma Ar ˁāra عَارَ zkusurlu idi, eğreti idi

istibdat

Ar istibdād إستبداد z [#bdd istifˁāl X msd.] yalnız olma, başına buyruk olma Ar badda بَدَّ zayırdı, ayrıldı, açtı

istical

Ar istiˁcāl إستعجال z [#ˁcl istifˁāl X msd.] acele etme, aceleci olma Ar ˁacala عجل zacele etti

isticvap

Ar *isticwāb [#cwb istifˁāl X msd.] Ar cawāb جواب zcevap

istida

[ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
iḥlās ile ḥaḳtan duˁā ve derūndan bu faḳīr-içün istidˁā ide [ Meninski, Thesaurus, 1680]
istidˁā: Petitio, seu petere submisse, rogare [dilekçe vermek, arz etmek].

Ar istidˁāˀ إستدعاء z [#dˁw istifˁāl X msd.] 1. çağırma, çağrı, 2. dua Ar dāˁa دَاعَ zçağırdı, dua etti

 davet


28.07.2015
istidat

Ar istiˁdād إستعداد z [#ˁdd istifˁāl X msd.] hazırlık, yetenek Ar ˁadda عَدَّ zsaydı, sandı

istidlal

Ar istidlāl إستدلال z [#dll istifˁāl X msd.] 1. yol sorma, 2. mantıki çıkarım yapma, delil sayma Ar dalla دلّ zgösterdi

istif

Yun stiví στοίβή zistif, yığma, gemi ambarı << EYun stoibḗ στοίβή ztıkıntı, dolgu, istif EYun steíbō στείβω zbastırmak, tıkmak

istifa

Ar istiˁfāˀ إستعفاء z [#ˁfw istifˁāl X msd.] af dileme Ar ˁafā عفا zsildi, affetti

istifade

Ar istifāda(t) إستفادة z [#fyd istifˁāla(t) X msd.] yararlanma Ar fāda فَادَ zyararlandı