istifham

istidat

Ar istiˁdād إستعداد z [#ˁdd istifˁāl X msd.] hazırlık, yetenek Ar ˁadda عَدَّ zsaydı, sandı

istidlal

Ar istidlāl إستدلال z [#dll istifˁāl X msd.] 1. yol sorma, 2. mantıki çıkarım yapma, delil sayma Ar dalla دلّ zgösterdi

istif

Yun stiví στοίβή zistif, yığma, gemi ambarı << EYun stoibḗ στοίβή ztıkıntı, dolgu, istif EYun steíbō στείβω zbastırmak, tıkmak

istifa

Ar istiˁfāˀ إستعفاء z [#ˁfw istifˁāl X msd.] af dileme Ar ˁafā عفا zsildi, affetti

istifade

Ar istifāda(t) إستفادة z [#fyd istifˁāla(t) X msd.] yararlanma Ar fāda فَادَ zyararlandı

istifham

KTü: [ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1387]
din cihetinden istifhām boldugı üçün

Ar istifhām إستفهام z [#fhm istifˁāl X msd.] anlamak isteme, sorgulama Ar fahama فَهَمَ zanladı

 fehim


22.12.2014
istifra

Ar istifrāġ إستفراغ z [#frġ istifˁāl X msd.] içini boşaltma, kusma Ar faraġa فَرَغَ zboşalttı

istiğfar

Ar istiġfār إستغفار z [#ġfr istifˁāl X msd.] merhamet dileme Ar ġafara غَفَرَ zmerhamet etti

istiğna

Ar istiġnā إستغنَى z [#ġny istifˁāl X msd.] gına getirme, doyum Ar ġaniya غَنِىَ zzengin idi, doydu

istiğrak

Ar istiġrāḳ إستغراق z [#ġrḳ istifˁāl X msd.] suya veya düşünceye dalma, dalgınlık Ar ġariḳa غَرِقَ zsuya daldı

istihale

Ar istiḥāla(t) إستحالة z [#ḥwl istifˁāla(t) X msd.] dönüşme, (böcek) hal değiştirme Ar ḥāla حَالَ zdöndü