istifra

istidlal

Ar istidlāl إستدلال z [#dll istifˁāl X msd.] 1. yol sorma, 2. mantıki çıkarım yapma, delil sayma Ar dalla دلّ zgösterdi

istif

Yun stiví στοίβή zistif, yığma, gemi ambarı << EYun stoibḗ στοίβή ztıkıntı, dolgu, istif EYun steíbō στείβω zbastırmak, tıkmak

istifa

Ar istiˁfāˀ إستعفاء z [#ˁfw istifˁāl X msd.] af dileme Ar ˁafā عفا zsildi, affetti

istifade

Ar istifāda(t) إستفادة z [#fyd istifˁāla(t) X msd.] yararlanma Ar fāda فَادَ zyararlandı

istifham

Ar istifhām إستفهام z [#fhm istifˁāl X msd.] anlamak isteme, sorgulama Ar fahama فَهَمَ zanladı

istifra

[ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
pişüreler andan sonra yedüreler kim beden istifrāğ ola

Ar istifrāġ إستفراغ z [#frġ istifˁāl X msd.] içini boşaltma, kusma Ar faraġa فَرَغَ zboşalttı

 ferağ


22.05.2015
istiğfar

Ar istiġfār إستغفار z [#ġfr istifˁāl X msd.] merhamet dileme Ar ġafara غَفَرَ zmerhamet etti

istiğna

Ar istiġnā إستغنَى z [#ġny istifˁāl X msd.] gına getirme, doyum Ar ġaniya غَنِىَ zzengin idi, doydu

istiğrak

Ar istiġrāḳ إستغراق z [#ġrḳ istifˁāl X msd.] suya veya düşünceye dalma, dalgınlık Ar ġariḳa غَرِقَ zsuya daldı

istihale

Ar istiḥāla(t) إستحالة z [#ḥwl istifˁāla(t) X msd.] dönüşme, (böcek) hal değiştirme Ar ḥāla حَالَ zdöndü

istihare

Ar istiχāra(t) إستخارة z [#χyr istifˁāla(t) X msd.] hayır dileme, bir işin hayırlı olup olmayacağını anlamak için dua ile uykuya dalma Ar χayr خير zhayır