ithal

itaat

Ar iṭāˁa(t) إطاعة z [#ṭwˁ ifˁāla(t) IV msd.] boyun eğme, tav olma Ar ṭāˁa طَاعَ zboyun eğdi

italik

Fr italique 1. İtalya'ya ait, İtalyan tarzı, 2. eğimli matbaa yazısı öz İtalie İtalya +ic°

iterasyon

Fr itération tekrarlama, tekerrür Lat iteratio a.a. Lat iterare [den.] tekrarlamak +(t)ion Lat iterum tekrar, bir daha

itfa

Ar iṭfāˀ إطفاء z [#ṭfA ifˁāl IV msd.] söndürme Ar ṭafaˀa طفأ zsöndü

ithaf

Ar itḥāf إتحاف z [#tḥf ifˁāl IV msd.] hediye etme, adama Ar tuḥfa(t) تحفة zhediye

ithal

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
İdχāl: Introducere, inducere, inferre. YO: [ Şinasi, Tasvir-i Efkâr makaleleri, 1863]
Memālik-i Osmaniyenin vukūˁ bulan idhālāt ve ihrācātının gümrükçe defterlerinin tutulmakta olduğundan

Ar idχāl إدخال z [#dχl ifˁāl IV msd.] içeri sokma, duhul ettirme Ar daχala دَخَلَ ziçeri girdi

 dahil1

Benzer sözcükler: ithal ikamesi, ithalat, ithalatçı, ithalci


17.08.2017
itham

Ar ittihām إتّهام z [#whm iftiˁāl VIII msd.] töhmet isnat etme, suç atma Ar wahama وهم zyanlış kuşkuya kapıldı

itibar

Ar iˁtibār إعتبار z [#ˁbr iftiˁāl VIII msd.] geçer sayma, saygı gösterme Ar ˁabara عَبَرَ zgeçti

itidal

Ar iˁtidāl إعتدال z [#ˁdl iftiˁāl VIII msd.] dengeli olma, denge Ar ˁadala عَدَلَ zdenk idi, adil idi

itikâf

Ar iˁtikāf إعتكاف z [#ˁkf iftiˁāl VIII msd.] ibadet amacıyla inzivaya çekilme, camiye kapanma Ar ˁakafa عَكَفَ zsabretti, nefsini zaptetti

itikat

Ar iˁtiḳād إعتقاد z [#ˁḳd iftiˁāl VIII msd.] sözleşme, akit, inanç, güvenç Ar ˁaḳada عقد zbağladı, düğümledi