itibar

iterasyon

Fr itération tekrarlama, tekerrür Lat iteratio a.a. Lat iterare [den.] tekrarlamak +(t)ion Lat iterum tekrar, bir daha

itfa

Ar iṭfāˀ إطفاء z [#ṭfA ifˁāl IV msd.] söndürme Ar ṭafaˀa طفأ zsöndü

ithaf

Ar itḥāf إتحاف z [#tḥf ifˁāl IV msd.] hediye etme, adama Ar tuḥfa(t) تحفة zhediye

ithal

Ar idχāl إدخال z [#dχl ifˁāl IV msd.] içeri sokma, duhul ettirme Ar daχala دَخَلَ ziçeri girdi

itham

Ar ittihām إتّهام z [#whm iftiˁāl VIII msd.] töhmet isnat etme, suç atma Ar wahama وهم zyanlış kuşkuya kapıldı

itibar

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
Mevlā yarlıkınğa iˁtibâr kılıp [emrini sayıp] ˁazīz cāndın keçip özini kurbān kılğan İsmāˁil ˁaleyhi's-selām [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
Malta kāfirine cümle milel-i naṣārā riˁāyet edüp iˁtibār iderler [rağbet ederler, sayarlar]

Ar iˁtibār إعتبار z [#ˁbr iftiˁāl VIII msd.] geçer sayma, saygı gösterme Ar ˁabara عَبَرَ zgeçti

 ibret

Not: Karş. itibaren "sayarak", itibarî "saymaca, sanal".

Benzer sözcükler: itibaren, itibari, itibariyle

Bu maddeye gönderenler: muteber


19.08.2017
itidal

Ar iˁtidāl إعتدال z [#ˁdl iftiˁāl VIII msd.] dengeli olma, denge Ar ˁadala عَدَلَ zdenk idi, adil idi

itikâf

Ar iˁtikāf إعتكاف z [#ˁkf iftiˁāl VIII msd.] ibadet amacıyla inzivaya çekilme, camiye kapanma Ar ˁakafa عَكَفَ zsabretti, nefsini zaptetti

itikat

Ar iˁtiḳād إعتقاد z [#ˁḳd iftiˁāl VIII msd.] sözleşme, akit, inanç, güvenç Ar ˁaḳada عقد zbağladı, düğümledi

itilaf

Ar ītilāf ايتلاف z [#Alf iftiˁāl VIII msd.] uyum sağlama, uyuşma, dostluk Ar alifa أَلِفَ zuydu, alıştı

itimat

Ar iˁtimād إعتماد z [#ˁmd iftiˁāl VIII msd.] güvenme, (bir şeye veya birine) dayanma Ar ˁamada عَمَدَ zdikti, ayağa kaldırdı, dayadı