köçek

kozmetik

Fr cosmetique görüntü güzelleştirmeye ilişkin [sıf.], güzellik müstahzarı [ad] EYun kosmetikós κοσμετικός z EYun kosméō κοσμέω zdüzenlemek, çeki düzen vermek, donatmak, güzelleştirmek +ik°

kozmografi

Fr cosmographie yerküre ve yıldızların yapısını inceleyen bilim dalı § EYun kósmos κόσμος zevren EYun graphé γραφέ zyazım, çizim

kozmonot

İng cosmonaut Sovyet uzay gemileri mürettebatına verilen ad Rus kosmonávt a.a. § EYun kósmos κόσμος zevren EYun naútēs ναύτης zgemici, denizci

kozmopolit

Fr cosmopolite çokuluslu veya uluslarüstü EYun kosmopolítēs κοσμοπολίτης zdünya vatandaşı (İlk kullanım: Philon, İskenderiyeli Yahudi filozof (MÖ y. 15- MS y. 45).) § EYun kósmos κόσμος zevren EYun polítēs πολίτης zvatandaş, hemşehri

kozmos

EYun kósmos κόσμος z1. düzen, donanım, 2. alem, dünya EYun kosméō κοσμέω zdüzenlemek, çeki düzen vermek, güzelleştirmek

köçek

"küçük" [ Codex Cumanicus, 1303]
parvus - Fa: χocak ... χočak [kūcek/kūček] - Tr: χiči [kiçi] "... uşak" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
küçük, kiçi, köçek: Parvus, exiguus [küçük]. Item göçek: Lixa (ragazzo di soldati) [asker yamağı, ayakçı] "... civelek, dansçı" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
köçek: Yavru, genç, civelek, küçük şey, rakkas. [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
köçek: 1. Yavru ve özellikle deve yavrusu. 2. Eskiden kadın kılığına girip çengi gibi oynayan erkeklere verilen ad.

Fa kūçak كوچك zçocuk, uşak, oğlan, küçük ≈ ETü kiçik a.a.

 küçük

Not: Eş anlamlı olan TTü küçük ve Fa kūçak sözcükleri arasındaki etkileşim yönü açık değildir. • "Erkek dansçı" ve "pasif eşcinsel" anlamları geç Osmanlı döneminde belirmiştir.

Benzer sözcükler: köçekçe


09.10.2017
köfte

Fa kōfte كوفته z [pp.] (havanda) dövülmüş, çiğnenmiş Fa kōftan, kūs كوفتن, كوس zdövmek, vurmak +a << HAvr *(s)kop- vurmak, kesmek

köftehor

Fa kūfta χor كوفته خوَر zçiğnenmiş lokma yiyen, (mec.) zina eden karısını affeden adam, hakaret deyimi

köfter

Fa kōftar كوفتر züzüm veya erik peltesi Fa kōftan, kōs- كوفتن zdövmek

köhne

Fa kuhne كهنه zeski, yaşlı

kök

<< ETü kök bitki kökü