küfe

kübra

Ar kubrāˀ كبراء z [#kbr fuˁlāˀ sf. fem.] büyük (şey veya kadın) Ar kabīr كبير z [faˁīl sf.] büyük

küçük

<< TTü kiçicük [küç.] ETü kiçi küçük, yavru +çUk çoc

küçümen

TTü küçük +mAn

küçümse|mek

TTü küçük +sA- << TTü küçükse-

küf

<< OTü-KT küf çürüme ≈ ETü küvij a.a.

küfe

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
küfe & küffe: Cophinus. [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
[kuru inciri] dahi küfe sepetler içre ekālīm-i sebˁaya hedāyā götürürler.

Ar kuffa(t) كفّة zhasır sepet (≈ Aram kphephtā כְפֶפְתָא za.a. (Kaynak: Jastrow sf. 661)Aram kaphat/kphat bükmek, örmek ) ≈ Akad quppu/quppatu hasır sepet veya sandık (Kaynak: CAD sf. q:307)

Not: Yun kófa ve Ven còfa (a.a.) biçimleri Türkçe veya Arapçadan alınmıştır. EYun kóphinos "sepet" biçimi bir Sami dilinden alınmış olabilir; karş. kefen. Türkçe yerel ağızlarda görülen köfün aynı sözcüğün Yunanca biçimidir.

Benzer sözcükler: köfün, küfelik

Bu maddeye gönderenler: kefen (kofre, tekfin)


26.11.2019
küfeki

Yun kufáki κουφάκι z [küç.] ponza taşı veya talk ≈ EYun kouphólithos κοῦφολιθος zsüngersi kireç taşı EYun koûphos κοῦφος zkof, hafif

küffar

Ar kuffār كفّار z [#kfr fuˁˁāl çoğ.] kâfirler Ar kāfir كافر z [t.]

küfran

Ar kufrān كفران z [#kfr fuˁlān msd.] dini reddetme, nimeti inkâr etme ≈ Aram kaphrān כַּפְרָן z [#kpr] inkârcı, dinsiz

küfür

Ar kufr كفر z [#kfr fuˁl msd.] dini inkâr ve reddetme <? Ar kafara كفر zörttü, (dini) inkâr etti ≈ Aram kəphar inkâr etmek, silmek

küfürbaz

§ Ar kufr sövgü Fa bāz oynatan