kükre|mek

küffar

Ar kuffār كفّار z [#kfr fuˁˁāl çoğ.] kâfirler Ar kāfir كافر z [t.]

küfran

Ar kufrān كفران z [#kfr fuˁlān msd.] dini reddetme, nimeti inkâr etme ≈ Aram kaphrān כַּפְרָן z [#kpr] inkârcı, dinsiz

küfür

Ar kufr كفر z [#kfr fuˁl msd.] dini inkâr ve reddetme <? Ar kafara كفر zörttü, (dini) inkâr etti ≈ Aram kəphar inkâr etmek, silmek

küfürbaz

§ Ar kufr sövgü Fa bāz oynatan

küheylan

Ar kuḥaylān كحيلان z [#kḥl] soylu Arap atı Ar kuḥayl كحيل z [fuˁayl küç.] siyaha boyanmış, sürmeli Ar kuḥl كحل zantimon, siyah boya, sürme

kükre|mek

ETü: [ Uygurca metinler, <1000]
arslan χanı kökremiş teg ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
arslān kökredi, buġra kökredi, bulıt kökredi

<< ETü kökre- arslan sesi çıkarmak, böğürmek ETü kögüz göğüs +(g)A-

 göğüs

Not: Karş. ETü maŋra- "bağırmak", yaŋra- "anlamsız konuşmak", çıkra- "gıcırdamak", çalra- "tıkırdamak", çokra- "fokurdamak". Erdal sf. II.469-471 +rA- şeklinde bir onomatope eki varsayar; ancak tüm örneklerde +Iz ile biten iki heceli isimden +A- ekiyle türetilmiş fiil yapısı düşünmek daha basittir.

Benzer sözcükler: kükretmek


10.12.2015
kükürt

Fa gūgird گوگرد zyanıcı bir madde, sulphur << OFa gōgird a.a.

kül1

<< ETü kül ateş artığı

kül2

Ar kull كلّ z [#kll fuˁl ] 1. tüm, bütün, 2. tamlık, bütünlük (≈ Aram kāl כָל z [#kl] hep, tüm, bütün ≈ Akad kalu/kulu a.a. )

külah

Fa kulāh/kullāh كلاه zsoylulara mahsus yüksek başlık << OFa kulāv (≈? Aram kalāḥ כַלָח zyüksek başlık, taç ) ≈ Ar ḳulla(t) قلّة zzirve, tepe

külbastı