kalın

kalemkâr
kalemşor

§ Ar ḳalam Fa şōr شور ziyi kullanan

kalemtıraş

§ Ar ḳalam قلم zkalem Fa tarāş تراش zyontan

kalender

öz (Ar) ḳalandarī قلندريّ z11. yüzyılda İran'da ortaya çıkan derviş tariki, Bektaşiliğin müfrit kolu

kalfa

Ar χalīfa(t) خليفة z [#χlf faˁīlā(t) sf. fem.] birinin yerine geçen, vekil, halife

kalın

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
yuyka kalın bolsar [ince şey sayıca çok olsa] ETü: [ Kutadgu Bilig, 1069]
kamuġ teprenikli bu sansız kalın / tanuḳluḳ bérür bir bayatın tilin [tüm canlılar bu sayısız kalabalık, dilleriyle bir tanrıya tanıklık verir] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
alın [[yoğun ve kaba olan şey, dolayısıyla kalabalık şeye de denir. 'ḳalın sü' kalabalık ordu demektir.]]

<< ETü kalın sayıca çok, kalabalık, yoğun

Benzer sözcükler: kalınlık

Bu maddeye gönderenler: halı (halıfleks), kalça


24.03.2015
kalıntı

TTü kal- +(In)tI

kalıp

Ar ḳālib/ḳālab قالب z [#ḳlb] kalıp, özellikle metal döküm kalıbı ve ayakkabı kalıbı Aram ḳalbīd/ḳalbūt קלביד/קלבות za.a. EYun kalopódion καλοπόδιον ztahtadan yapılan ayakkabı kalıbı § EYun kâlon κᾶλον ztahta, odun EYun pous, pod- πους, ποδ- zayak +ion

kalıt

TTü kal- +Ut

kalibre

İt calibro Fr calibre kalıp, çap Ar ḳālib قالب zkalıp, özellikle metal döküm kalıbı

kalifiye

Fr qualifié [pp.] nitelikli, yetkili Fr qualifier nitelendirmek, nitelikli hale getirmek << OLat qualificare § Lat qualis nitelik Lat facere, fact- yapmak