kalk|mak

kalipso

İng calypso Jamaika kökenli bir dans Jam kaiso haydi, yürü! (ünlem)

kalistenik

İng callisthenic(s) beden güzelliği için hafif egzersiz § EYun kalli+ καλλι zgüzel EYun sthénos σθένος zgüç

kalita

İt galiotta [küç.] çektiri cinsinden bir tür kürekli savaş gemisi İt galea bir tür tekne

kalite

Fr qualité nitelik, özellikle iyi nitelik OLat qualitas «nasıllık», nitelik Lat qualis nasıl (soru sözcüğü) +itas << HAvr *kʷi- ne?

kalk(o)+

Fr calco+ İng chalco+ [bileşik adlarda] bakır EYun χalkós χαλκός zbakır veya tunç << AYun kakos/kalχos a.a.

kalk|mak

ETü: kalımak [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
at kalıdı [at şaha kalktı veya ileri fırladı] OTü: kalğımak [ İbni Mühenna, Lugat, <1310]
kalğıdı: ṭafara [şaha kalktı] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
ḳalḳtı: artafaˁa [yükseldi]

<< OTü kalık-/kalk- kalkmak, yükselmek ETü kalı-/kalġı- kalkmak, özellikle şaha kalkmak +Ik-

Not: ETü kalı- "kalkmak, yükselmek" fiilinden +Ik- dönüşlülük ekiyle. ETü kalıġ/kalık "gök, sema" eşkökenlidir. TTü kalğı- "sıçramak" fiili 20. yy'a dek kullanımda kalmıştır.

Benzer sözcükler: kalkık, kalkışmak

Bu maddeye gönderenler: kaldır- (kaldıraç, kaldırım), kalkan, kalkın-, kaltak


04.10.2017
kalkan

<< ETü kalkan siper ≈ Moğ qalqa(n) siper, perde, koruma +(g)An

kalker

Fr calcaire kireçli, kireçtaşı OLat calcarium taş, kireçtaşı Lat calx, calc- 1. taş, özellikle kireçtaşı (kalsiyum oksit), dama ve üçtaş gibi oyunlarda oyun taşı, 2. topuk, topuk kemiği +ari° ≈ EYun χáliks χάλιξ ztaş

kalkın|mak

TTü kalk- +In-

kalkolitik

İng calcolithic arkeolojide Bakır Çağı veya erken Bronz Çağı

kalkülatör

İng calculator hesap makinası İng calculate hesaplamak +(t)or OLat calculare [den.] abaküs veya benzeri bir araçla hesaplamak Lat calculus [küç.] çakıltaşı, oyun veya hesap için kullanılan taş parçası Lat calx, calc- kireçtaşı, taş +ul°