karşı

karoten

Fr carotène havuca turuncu rengini veren kimyasal madde Fr carotte havuç << Lat carota a.a. EYun karōtón καρωτόν za.a.

karpit

marka Union Carbide kimyasal madde üreticisi firma (İlk kullanım: 1917 ABD.) İng carbon kömür

karpuz

≈ Fa χarbūz/χarbūze خربزه zkavun veya karpuz ~? EYun/Yun karpós καρπός zher türlü meyve, mahsul EYun karpóō καρπόω zmeyve veya ürün vermek

karsinom

Fr carcinome çeşitli kanser türlerini içeren genel ad EYun karkínōma καρκίνωμα za.a. (İlk kullanım: Theophrastos, Yun. filozof ve tabip, MÖ iv.) EYun karkínos καρκίνος z1. yengeç, 2. ur, tümör (yengeç şeklindeki uzantılarından dolayı) +ma(t) << HAvr *kr̥-kr̥- sert kabuklu HAvr *kar-¹ sert

karst

Alm Karst bir tür kireçli yer oluşumu öz Karst Slovenya'da bir bölge

karşı

ETü: [ Irk Bitig, <900]
ak at karşısın üç boluġta talulapan ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tün künüŋ karşısı ol [[gün gecenin karşıtıdır]]

<< ETü karşı zıt, hasım ETü karış- katışmak, çatışmak +I2 ETü kar- katmak, eklemek +Iş-

 karış-

Not: Zıtlık veya karşılıklılık fikrini taşıyan unsur +Iş- ekidir; kar- fiili burada "katmak, koymak" anlamındadır. • Karş. Moğ karigu "karşılık, cevap, reaksiyon", kargu- "karşılaşmak, çatışmak, yüzleşmek". Belki aynı kökten ETü karga- "lanet etmek".

Benzer sözcükler: karşılamak, karşılama, karşılaşmak, karşılaşma, karşılaştırmak, karşılık, karşılıklı, karşılıksız

Bu maddeye gönderenler: karşın, karşıt


30.06.2019
karşın

TTü karşı +(I)n

karşıt

ETü karşut zıtlaşma, zıtlık ETü karış- karşı gelmek +Ut

kart1

<< ETü kart 1. akıntılı yara, kaşıntı, 2. yaşlı kişi ≈? ETü karı- yaşlanmak

kart2

Fr carte kesilmiş kâğıt parçası, pusula, harita İt carta kâğıt << Lat charta a.a. EYun χártēs χάρτης zpapirüs tabakası ~? Mıs

kartal

<< ETü kartal aklı karalı, karaya çalan renk << ETü kara tal/tar