karşıt

karpuz

≈ Fa χarbūz/χarbūze خربزه zkavun veya karpuz ~? EYun/Yun karpós καρπός zher türlü meyve, mahsul EYun karpóō καρπόω zmeyve veya ürün vermek

karsinom

Fr carcinome çeşitli kanser türlerini içeren genel ad EYun karkínōma καρκίνωμα za.a. (İlk kullanım: Theophrastos, Yun. filozof ve tabip, MÖ iv.) EYun karkínos καρκίνος z1. yengeç, 2. ur, tümör (yengeç şeklindeki uzantılarından dolayı) +ma(t) << HAvr *kr̥-kr̥- sert kabuklu HAvr *kar-¹ sert

karst

Alm Karst bir tür kireçli yer oluşumu öz Karst Slovenya'da bir bölge

karşı

<< ETü karşı zıt, hasım ETü karış- katışmak, çatışmak +I2 ETü kar- katmak, eklemek +Iş-

karşın

TTü karşı +(I)n

karşıt

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ḳarşut: al-ḍidd [[zıtlık, gece ve gündüz gibi]] YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
karşıt = 1. Mütezad, mübayin, zıd; 2. Mugayir, münafi, hilaf

ETü karşut zıtlaşma, zıtlık ETü karış- karşı gelmek +Ut

 karşı

Not: Dil Devrimi döneminde Kaşgarî Divan'ında bulunup Türkçe yazı diline ithal edilen sözcüklerdendir. Kaşgarî'nin karşılık olarak verdiği ضدّ sözcüğü Arapçada hem masdar hem sıfat anlamında olup burada muhtemelen "karşıtlık" kastedilmiştir. Bu durumda YTü anlamın yanlış çeviri ürünü olduğu söylenebilir.


04.12.2015
kart1

<< ETü kart 1. akıntılı yara, kaşıntı, 2. yaşlı kişi ≈? ETü karı- yaşlanmak

kart2

Fr carte kesilmiş kâğıt parçası, pusula, harita İt carta kâğıt << Lat charta a.a. EYun χártēs χάρτης zpapirüs tabakası ~? Mıs

kartal

<< ETü kartal aklı karalı, karaya çalan renk << ETü kara tal/tar

kartaloz

TTü kart +oz

kartel

İng cartel ticari işbirliği anlaşması İt cartello [küç.] kâğıtçık, pusula, not İt carta kâğıt