karakancaloz

karaborsa
karaca

Türkiye Türkçesi kara sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çA ekiyle türetilmiştir.

karaf

Fransızca carafe "şarap veya su maşrabası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen caraffa sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ġrf kökünden gelen ġarrāfa(t) غرّافة z "saplı su çömleği" sözcüğünden alıntıdır.

karafaki

Yeni Yunanca karafáki(on) καραφάκι z "küçük sürahi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca karáfi καράφι z "şarap veya su sürahisi" sözcüğünün küçültme halidir.

karağı

Türkiye Türkçesi kar- fiilinden Türkiye Türkçesinde +AgU ekiyle türetilmiştir.

karakancaloz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
niçe kara koncoloz nām cādūlar çıkup arabalar üzre süvār olup devrān u seyrān iderlerdi

Köken

Yeni Yunanca kalikántsaros καλικάντσαρος z "bir tür kötü ruh, cin" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Ek açıklama

Yunanca ile Türkçe arasında alıntı yönü açık değildir. Yeni Yunanca kalí "iyi" bileşeni pekala analojik bozulma veya hüsnütabir olabilir.


14.11.2019
karakol

Moğolca qaragul "gözcü, nöbetçi, muhafız" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca qara- "bakmak, gözlemek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +AgUl ekiyle türetilmiştir.

karakter

Fransızca caractère "1. huy, tabiat, kişilik, 2. romanda şahsiyet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca χaraktḗr χαρακτήρ z "metale kazılmış damga, mühür, kimlik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χarássō χαράσσω z "oymak, kazmak" fiilinden +tēr ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵʰer-² "oymak, kazmak, çizmek" kökünden türetilmiştir.

karakuşi

Arapça ḳaraḳūşī "keyfi ve saçma (hüküm, yönetim)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Bahaeddin Karakuş "Mısır'da Eyyubi hanedanı döneminde vezir olan köle kökenli Türk (ö. 1201)" özel adından türetilmiştir.

karambol

Fransızca carambole "1. bilardoda kırmızı top, 2. bilardoda endirekt vuruş veya birden fazla topa vurma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca carambola "Hindistan kökenli kırmızı top biçimli bir meyve" sözcüğünden alıntıdır.

karamela

İtalyanca caramello "1. şeker kamışı şurubu, kaynatılmış şekerli su, 2. yakılmış şeker" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İspanyolca caramillo "şeker kamışı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca caramo "kamış" sözcüğünün küçültme halidir. İspanyolca sözcük Latince aynı anlama gelen calamus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kálamos κάλαμος z sözcüğünden alıntıdır.