kati

kateter

Fr cathéter İng catheter vücuttan bir sıvı boşaltmak için sokulan boru, şırınga EYun kathētḗr καθητήρ zdaldırılan şey EYun kathíēmi καθίημι zbatırmak, daldırmak, sokmak +tēr EYun kata+ ʰiēmi, et- ἵημι, ετ- zatmak

katgut

İng catgut kedi bağırsağı, ameliyatlarda dikiş için kullanılan bağırsaktan yapılmış iplik § İng cat kedi (OLat cattus a.a. ) İng gut bağırsak

katı

<< ETü katıġ sert, sıkı, zor ETü kat- katılaşmak +I(g)

katık

<< ETü katık katılan şey ETü kat- +Uk

katır

<< ETü katır at ve eşek melezi ≈ Sogd χartarē a.a. <? Sogd χar eşek

kati

ḳat'iyet [ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
χıtāb keldi; duˁānı icābet kıIdım, ḳatˁiyyetdin āmān berdim, namāzların éki rekˁat kıldım kat'a [ Selanikli Mustafa Ef., Tarih-i Selanikî, 1600]
size ḳaṭˁan قطعاً [kesinlikle] zarār gelmez kat'iyen [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
o deveye denir ki ḳaṭˁīyen uyuz olmamış ola.

Ar ḳaṭˁī قطعى z [nsb.] kesin, katı, tavizsiz Ar ḳaṭˁ قطع z [#ḳṭˁ msd.] kesme

 kat2

Benzer sözcükler: kat'a, katiyen, katiyet, katiyetle


24.09.2017
katil1

Ar ḳatl قَتْل z [#ḳtl faˁl msd.] öldürme Ar ḳatala قَتَلَ zöldürdü

katil2

Ar ḳātil قاتل z [#ḳtl fāˁil fa.] öldüren, öldürücü Ar ḳatala قَتَلَ zöldürdü

kâtip

Ar kātib كاتب z [#ktb fāˁil fa.] yazan, yazıcı Ar kataba كَتَبَ zyazdı

katkı

TTü kat- +gU

katla|mak

TTü kat tabaka +lA-