katlan|mak

katla|mak

TTü kat tabaka +lA-

katlan|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er katıġlāndı [[adam sabretti/tahammül etti]] TTü: [ Şeyyad Hamza, Dastan-ı Yusuf terc., <1348]
ṣabr idüben katlanġıl [tahammül et] uşbu işe / ṣabr ile her iş çıkar bir gün başa TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
katılanmak: Indurescere [sertleşmek] (...) katlanmak: Exspectare, durari [beklemek]

<< ETü katıġlan- beklemek, tahammül etmek ETü katıġ sert, pek

 katı

Not: Katla- fiilinin edilgen biçimi ile "tahammül etmek" anlamında katlan- fiili, nihai olarak aynı kökten gelmekle birlikte, farklı yollardan türemiştir.

Benzer sözcükler: katlanılmak


26.05.2015