katlan|mak

katla|mak

Türkiye Türkçesi kat "tabaka" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

katlan|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er katıġlāndı [[adam sabretti/tahammül etti]] Türkiye Türkçesi: [ Şeyyad Hamza, Dastan-ı Yusuf terc., 1348 yılından önce]
ṣabr idüben katlanġıl [tahammül et] uşbu işe / ṣabr ile her iş çıkar bir gün başa Türkiye Türkçesi: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
katılanmak: Indurescere [sertleşmek] (...) katlanmak: Exspectare, durari [beklemek]

Köken

Eski Türkçe katıġlan- "beklemek, tahammül etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe katıġ "sert, pek" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için katı maddesine bakınız.

Ek açıklama

Katla- fiilinin edilgen biçimi ile "tahammül etmek" anlamında katlan- fiili, nihai olarak aynı kökten gelmekle birlikte, farklı yollardan türemiştir.

Benzer sözcükler

katlanılmak


26.05.2015