kilit

kil

Fa/OFa gil گل zçamur

kil(o)+

Fr/İng kilo+ [bileşik adlarda] bin EYun χílios χίλιος zbin

kiler

OYun kellárion κελλάριον z [küç.] odacık, hücre Lat cella hücre (<< Lat *cel-na ) Lat celare saklamak, gizlemek HAvr *ḱel- a.a.

kilim

Fa gilīm گليم zyaygı, battaniye, yatak veya yer örtüsü (≈ Aram galīmā, galīmtā גלימא za.a. ) EYun kálymma κάλυμμα zörtü EYun kalýptō καλύπτō zörtmek +ma(t)

kilise

Yun ekklisía εκκλησία zcemaat, özellikle Hıristiyan cemaati, kilise << EYun ekklēsía εκκλησία zkurultay, meclis EYun ekkaléō εκκαλέω zyüksek sesle çağırmak, ilan etmek +ia EYun ek+ kaléō καλέω zbağırmak << HAvr *kelh₁- (*kel-) bağırmak, yüksek sesle çağırmak

kilit

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kirit: al-miftāḥ [[anahtar. Sözcük Arapça (anahtar anlamına gelen) iḳlīd'e yakındır.]] (...) kapıġ kiriti (...) ol ḳapıġ kiritlēdi KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
kilitledi OTü: [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
urludur zindānda bir muḥkem kilid

Fa kilīd/kelīd كليد zanahtar EYun kleïs, kleid- κλεïς, κλειδ- z [dev.] a.a. EYun kleíō κλείω zkapatmak, kapalı olmak, örtmek << HAvr *kleh₂u- (*klāw-) a.a.

Not: Ar iklīd (a.a.) Yunancadan alıntıdır. • Aynı kökten Lat claudere, claus- "kapatmak", clavis "kilit", clavus "çivi".

Benzer sözcükler: kilit taşı, kilitlemek, kilitlenmek, kilitli, kitlemek


08.10.2017
kilogram

(Fr kilo [abb.] ) Fr kilogramme bin gramlık tartı birimi

kilometre

Fr kilomètre bin metrelik ölçü birimi

kilükal

Ar ḳīl u ḳāl قيل و قال z [#ḳwl] «denildi ve dedi», dedikodu

kim

<< ETü kim soru adılı, ilgi bağlacı

kimlik

TTü kim +lIk