koca

koalisyon

Fr coalition siyasi ittifak, güç birliği Lat coalitio a.a. Lat coalescere birlikte büyümek, (ağaç dalı) birbiri içine geçerek kaynaşmak +(t)ion Lat con+ alescere, alit- yetişmek, boy atmak Lat alere büyütmek +esc- << HAvr *h₂él- (*ál-) yetişmek, büyümek

kobalt

Fr cobalte metalik bir element Alm kobolt maden ocaklarında yaşadığına inanılan cin [mod. kobold]

kobay

Fr cobaye bilimsel deneylerde kullanılan bir tür kemirgen memeli Karib kobaya

KOBİ

TTü küçük ve orta boy işletme [abb.]

kobra

Fr cobra gözlüklü yılan, naja naja Port cobra de capelho «şapkalı yılan», a.a. Port cobra yılan Lat colubra a.a.

koca

OTü: "yaşlı kişi" [ Edib Ahmed, Atebet-ül Hakayık, <1250?]
yigit koca bolur yaŋı eskirür [genç yaşlanır yeni eskir] TTü: "... zevc" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ḳoca: Senex, vetus [yaşlı adam]. Item maritus [ayrıca, zevc] (...) kocaya varmak [evlenmek] (...) koca karı [yaşlı kadın] (...) koca yemiş vel yemişi: Arbutus. TTü: kocayemiş "dağ çileği, arbutus" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
iki tarafları kocayemiş ağacları ve defne ağacları

≈ Fa koca- saygın kişi, efendi

 hoca

Not: Türkçe koca / χoca ile Farsça kaynaklı χodā "efendi, ulu kişi" sözcükleri, 12. yy'dan itibaren Acem ve Türk dil alanlarında eşdeğer olarak kullanılmıştır. Karş. kocaman, kodaman.

Benzer sözcükler: karı koca, koca adam, kocacım, kocakarı, kocayemişi

Bu maddeye gönderenler: koca-, kocaman


19.02.2020
koca|mak

<< TTü kocal- yaşlanmak OTü koca saygın kişi, yaşlı +Al-

kocaman

§ TTü koca yaşlı veya büyük kişi (Fa χōca a.a. ) Fa mān gibi, benzer

koç1

<< ETü-O koç erkek koyun ≈ ETü koçġar/koçŋar a.a. ≈ Moğ quça a.a.

koç2

İng coach 1. bir tür büyük at arabası, 2. sporda antrenör Alm Kotsche bir tür büyük at arabası Mac kocsi szekér a.a.

koçak

OTü koç +Ak