kolera

koldaş

Eski Türkçe koldaş sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kol sözcüğünden Eski Türkçe +dAş ekiyle türetilmiştir.

kolej

Fransızca collège "1. bir üniversiteyi oluşturan loncaların her biri [esk.], 2. yüksek okul" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince collegium "ortaklık, dernek, lonca" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince collēga "yoldaş, ortak" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince lēgāre "sözleşme yapmak, taahhüt etmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

koleksiyon

Fransızca collection "toplama, biriktirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen collectio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince colligere "(seçip) toplamak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince legere, lect- "seçmek, ayırmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

kolektif

Fransızca collectif "toplu, ortak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince colligere "bir yere toplamak" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince legere, lect- "seçmek, ayırmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

kolektör

Fransızca collecteur "toplayıcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen collector sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince colligere "toplamak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

kolera
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Takvim-i Vekayi - gazete, 1830]
kolera denilen illet-i cedide

Köken

Fransızca choléra veya İngilizce cholera "1. safra, sarı ishal, 2. 19. yy'da ortaya çıkan bulaşıcı bir hastalık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χoléra χολέρα z "safra çıkarma, sarı ishal" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca χolḗ χολή z "safra" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için hülya maddesine bakınız.

Ek açıklama

Bugünkü anlamda kolera hastalığı ilk kez 1819'da Hindistan'da görülmüş, ilk uluslararası salgın 1829'da belirmiş, Türkçede Mustafa Behcet Efendi'nin 'Kolera Risalesi' 1831'de yayınlanmıştır.

Benzer sözcükler

parakolera


13.03.2018
kolesterol

Fransızca cholésterol "«öd yağı», vücutta bulunan bir yağ" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1784) Fransızca sözcük Eski Yunanca χolḗ χολή z "safra, öd" ve Eski Yunanca stéar στέαρ z "katı yağ" ve Eski Yunanca élaion ελαίον z "yağ" sözcüklerinin bileşiğidir.

kolhoz

Rusça kolχóz колхо́з z sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Rusça kolektivnóye χozyáistvo коллекти́вное хозя́йство z "kolektif çiftlik" sözcüğünün kısaltmasıdır.

koli1

Fransızca colis "paketlenmiş mal veya eşya" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca colli sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca collo "1. boyun, 2. hamal boyunduruğu ile taşınan yük" sözcüğünün çoğuludur. İtalyanca sözcük Latince collum "boyun" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kʷol-so-m biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷel-¹ "dönmek" kökünden türetilmiştir.

koli2

Yeni Latince escherichia coli "kalın bağırsakta yaşayan bir bakteri" deyiminden alıntıdır. Latince deyim Eski Yunanca kṓlon κώλον z "kalın bağırsak" sözcüğünden türetilmiştir.

kolibri

Fransızca colibri "arıkuşu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük O. Amerika dillerinden Karib dilinde bir sözcükten alıntıdır.