konkordato

konjonktivit

Fransızca conjonctivite "bağ doku enfeksiyonu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince membrana conjunctiva "bağ doku" deyiminden +itis ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince coniungere, coniunct- "birbirine bağlamak, denk getirme" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince iungere, iunct- "bağlamak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

konjonktür

Fransızca conjoncture "denk gelme, rastlaşma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince coniunctura sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince coniungere fiilinden +(t)ura ekiyle türetilmiştir.

konkasör

Fransızca concasseur "taş kırıcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca concasser "(taş) kırmak" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince conquassare "kırmak, parçalamak" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince quatere, quass- "vurmak, çarpmak, kırmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

konkav

Fransızca concave "çukur, oyuk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen concava sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince concavare "oymak, içe doğru bükmek, çukurlaştırmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince cavare "oymak, içini boşaltmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

konken

İngilizce conquian veya cooncan "(ABD) bir iskambil oyunu, remi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca aynı anlama gelen conquian sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca con quién "kimle?" deyiminden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

konkordato
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"antlaşma" [ Sahak Paşa Abro, Avrupa'da Meşhûr Ministroların Tercüme-i Hâlleri, 1855]
"... iflas sözleşmesi" [ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Concordat [Fr:]: Hususat-ı iflâsiyenin tesviyesine dair mukavelename, konkordato.

Köken

Fransızca concordat veya İtalyanca concordato "1. antlaşma, mukavele, 2. özellikle Papalık makamıyla yapılan sözleşme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen concordatum sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince concordare "anlaşmak, düşünce birliğine varmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı nötrüdür. Latince fiil Latince cor, cord- "yürek, akıl, gönül" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

Daha fazla bilgi için kör2 maddesine bakınız.


06.10.2017
konkre

Fransızca concret "somut" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince concretus "yoğun, yığışmış" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince concrescere "yığışmak, içiçe geçmek, (ağaç) birbiri içine geçmek, balta girmez olmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince crescere, cret- "büyümek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

konkur

Fransızca concours "yarış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen concursus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince concurrere "birlikte koşmak, yarışmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince currere, curs- "koşmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

konkurhipik

Fransızca concours hippique "at yarışı" sözcüğünden alıntıdır.

konsantre

Fransızca concentrer "yoğunlaştırmak, bir merkeze toplamak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca centre "merkez" sözcüğünden con+ önekiyle türetilmiştir.

konsensus

Latince consensus "ittifak, görüş birliği, mutabakat" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince consentire, consens- "mutabık olmak, razı olmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Latince sentire, sens- "duymak, hissetmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.