kur|mak

kupa

Yun kúpa κούπα zbüyük kadeh ≈ Fr coupe büyük kadeh, iskambilde bir renk << Lat cupa/cuppa küp, büyük kadeh ≈ Aram gubbā küp

kupez

Yun gúpes γούπες z [çoğ.] Yun gúpa/gópa γούπα zsparidae ailesinden bir balık, boops

kuple

Fr couplet [küç.] çift olan her şey, iki mısradan oluşan beyit Fr couple çift, koşuk Lat copula bağ, bağlantı, koşma Lat *co-apula (Kaynak: EM sf. 141)Lat con+ apiō, apt- bağlamak, iliştirmek

kupon

Fr coupon kesilen şey Fr couper kesmek +on

kupür

Fr coupure kesim, kesme Fr couper kesmek +(t)ura

kur|mak

ETü: [ Uygurca Maniheist metinler, <900]
yasın kurdı [yayını gerdi] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er yā ḳurdı [[adam yayı gerdi]], χān çuvāç ḳurdı [[han otağ kurdu]], er eligi kuruldı [[adamın eli kasıldı veya sıkıştı]]

<< ETü kur- germek

Not: Karş. ETü kurı "batı, güneşin çekilme yönü" (Or). • Kurığ "kuru" olasılıkla "büzülmüş, kavrulmuş" anlamındandır. Kur (kuşak, kemer) "büzgü" demektir. Kurığsak "kursak" ve kurığşın "kurşun" sözcüklerinin aynı kökten türevler olması mümkündür.

Benzer sözcükler: kurdurmak, kurmaca, kurmalı, kurucu, kurulmak, kuruluş

Bu maddeye gönderenler: kural, kuram, kurgu, kursak, kuru (kuru-), kurum1, kurum2, kurum3, kuruntu


10.12.2015
kur1

Fr cours 1. koşu, akım, akış, seyir, rota, süreç, 2. revaç, geçerlik, 3. eğitim programı << Lat cursus [pp.] koşu, akım, süreç Lat currere koşmak +(t)° << HAvr *krs- HAvr *kers- a.a.

kur2

Fr cour 1. avlu, malikane, saray, 2. saray mensupları, maiyet << OLat curtis avlu << Lat cohors a.a.

kura1

Ar ḳurˁa(t) قُرْعة z [#ḳrˁ fuˁla(t) mr.] bir kabın içinden işaretli nesneleri çekmek suretiyle oynanan talih oynu ≈ Ar ḳarˁ قَرَعَ zsu kabağı

kura2

Ar ḳurāˀ قُرَا z [#ḳry fuˁlāˀ çoğ.] köyler Ar ḳarya(t) قَرْية z [t.] köy

kurabiye

Fa gulābiye گلابيه zgülsuyu ile yapılan hamur işi, kurabiye Fa gulāb گلاب zgülsuyu