kuruş

kurum1

(≈ ETü kurun baca tortusu ) <? ETü kur- büzmek +Im

kurum2

TTü kur- +Im

kurum3

TTü kur- +Im

kurun

Ar ḳurūn قرون z [#ḳrn fuˁūl çoğ.] boynuzlar, çağlar Ar ḳarn [t.] 1. boynuz, çift, 2. yaşıt, çağdaş

kuruntu

TTü kurun- aklında kurmak TTü kur- +(In)tI

kuruş

ğuruş "Alman para birimi" [ Selanikli Mustafa Ef., Tarih-i Selanikî, 1600]
[Budin beylerbeyinin] atını ve rahtını ve χıdmetkārlarını ve kuçısında [koynunda] olanca ġuruşunu (...) mīrīye żabṭ eylediler. [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ġroş, ferè ġoroş: Thalerus imperialis. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ġuruş (Alm.): yüz yirmi akçelik sim sikke.

Alm Grosch bir altın solidus veya 12 gümüş denarius'a eşdeğer kalın gümüş sikke, thaler OLat denarius grossus «kalın dinar»

 gros

Not: Daha önce Habsburg ülkelerine özgü bir para birimi iken II. Mustafa zamanında (1686-1697) Osmanlı Devleti de devalüe edilen akça yerine ġuruş basma yoluna gitmiştir. Ğuruş غروش yazımı 20. yy'a dek standarrtır.


24.07.2021
kurut

<< ETü kurut çökelek ≈ Moğ qurud a.a.

kurye

İt corriere Fr courrier koşucu, ulak, posta tatarı << OLat *curritor koşucu Lat currere koşmak +(t)or

kus|mak

<< ETü kus- dökmek, istifra etmek

kuskun

<< ETü kuduzġun kuyruk altı kayışı ≈ Moğ qudurga(n) a.a.

kuskus

Ar ḳuṣḳūṣ قصقوص z [#ḳṣ q.] kırpık hamurdan yapılan yemek onom ḳaṣḳaṣa قصقص zkırptı