kurultay

kurtar|mak

<< ETü kutġar-/kurtġar- kurtarmak ETü kut baht, uğur +(g)Ar-

kurtul|mak

<< ETü kutrul-/kurtul-/kutul- kurtulmak ETü kutur- talihli olmak? kutlanmak? +Il-

kuru

<< ETü kuruġ kurumuş (Kaynak: Erdal sf. I.194)<? ETü kur- germek +I(g)

kuru|mak

<< ETü kurġa- kurumak ETü kuruġ kuru

kurul

YTü kurultay büyük meclis

kurultay

KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
kurulta kurar - Alm: hê wil eyn hof halden [meclis toplar] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kurıltay: Etrāk beyninde [Türklerde] divan, divan kurulan encümen, ayak divanı. TTü: [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
İstanbul Türk ocağı tarafından umumi kurultay içtimaına gönderilecek olan (...)

Moğ quralda toplantı, Cengiz Han yasasında büyük aile meclisi Moğ qura- toplanmak

Not: Moğol egemenliği döneminden beri ender duyulmuş olan sözcük Türk Ocakları bünyesinde 1908-1910'da canlandırılmış ve İttihat ve Terakki Cemiyeti kongresinde benimsenmiş ilk "Yeni Türkçe" kelimelerdendir.

Bu maddeye gönderenler: kamutay, kurul (kurmay), sayıştay, yargıtay


05.03.2020
kurum1

(≈ ETü kurun baca tortusu ) <? ETü kur- büzmek +Im

kurum2

TTü kur- +Im

kurum3

TTü kur- +Im

kurun

Ar ḳurūn قرون z [#ḳrn fuˁūl çoğ.] boynuzlar, çağlar Ar ḳarn [t.] 1. boynuz, çift, 2. yaşıt, çağdaş

kuruntu

TTü kurun- aklında kurmak TTü kur- +(In)tI