mücavir

müberra

Ar mubarrā مبرّا z [#brA II mef.] kurtarılmış, muaf, arınık Ar bariˀa بَرِأَ zaklandı, muaf oldu

mübin

Ar mubīn مبين z [#byn mufˁil IV fa.] hayır ve şerri ayırt eden, aşikâr Ar abāna [IV f.] iyiyi kötüden ayırdı, açık etti

mücadele

Ar mucādala(t) مجادلة z [#cdl mufāˁala(t) III msd.] kavga, tartışma Ar cādala جادل z [III f.] kavga etti, tartıştı

mücahede

Ar mucāhada(t) مجاهدة z [#chd mufāˁala(t) III msd.] gayret etme, uğraş, çaba Ar cahada جَهَدَ zgayret etti, uğraştı

mücahit

Ar mucāhid مجاهِد z [#chd mufāˁil III fa.] gayret eden, cihat eden Ar cahada جَهَدَ zgayret etti, özellikle din uğruna çaba gösterdi

mücavir

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
Mekke şehrin külli çevre aldılar / pes mücāvirler [Kâbe civarında oturanlar] ḥaḳḳa dutdı yüzin

Ar mucāwir مُجَاوِر z [#cwr mufāˁil III fa.] komşu, civarda olan, özellikle Kâbe civarında oturan Ar cāwara ‎رَ‎جَاو z [III] komşu idi

 civar

Not: İmar hukukunda 'mücavir saha' kavramı 1961'den itibaren dolaşıma girmiş, 1974'te İstanbul Nazım Planı ile birlikte 'mücavir alan' deyimi benimsenmiştir.

Benzer sözcükler: mücavir alan


07.03.2021
mücazat

Ar mucāzā(t) مجازاة z [#czy mufāˁala(t) III msd.] cezalandırma Ar cazā جَزَا zsuç bedeli ödedi

mücbir

Ar mucbir مجبر z [#cbr mufˁil IV fa.] icbar eden, zorlayıcı Ar cabara جبر zgüç kullandı

müceddit

Ar mucaddid مجدّد z [#cdd mufaˁˁil II fa.] yenileyen, yenilikçi Ar cadīd yeni

mücehhez

Ar mucahhaz مجهّز z [#chz mufaˁˁal II mef.] techiz edilmiş, donanımlı Ar cahaza جَهَزَ zdonandı

mücellit

Ar mucallid مجلّد z [#cld mufaˁˁil II fa.] kitap ciltleyen, deri kaplayan Ar cild جلد zderi