müdahale

mücrim

Arapça crm kökünden gelen mucrim مجرم z "cürüm işleyen, suçlu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carama جَرَمَ z "suç işledi" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

mücver

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

müçtehit

Arapça chd kökünden gelen muctahid مجتهِد z "içtihat eden, dinde ve hukukta yeni kurallar getiren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cahada جَهَدَ z "gayret etti" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

müdafaa

Arapça dfˁ kökünden gelen mudāfaˁa(t) مدافعة z "saldırıyı def etme, savunma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dafaˁa دَفَعَ z "def etti, savdı" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

müdafi

Arapça dfˁ kökünden gelen mudāfiˁ مدافع z "def eden, müdafaa eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dafaˁa دَفَعَ z "def etti, savdı" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

müdahale
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"girme" [ Yazıcızade Ali, Tarih-i Âl-i Selçuk, 1423]
Ermen diyārına ki ol zamānda Levon adlu tekūr mutaṣarrıf-ıdı, müdāχalet buyurdı. "... söze karışma" [ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
mudāχale et, yaˁnī anıŋla söze karış

Köken

Arapça dχl kökünden gelen mudāχala(t) مداخلة z "1. girme, dahil olma, 2. söze girme, girişme, karışma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daχala دَخَلَ z "girdi" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için dahil1 maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

müdahil


08.11.2018
müdahene

Arapça dhn kökünden gelen mudāhana(t) مداهنة z "birini yüzüne karşı övme, dalkavukluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dahana دهن z "yağladı, yağ sürdü" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

müdahil

Arapça dχl kökünden gelen mudāχil مداخل z "araya giren, müdahale eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daχala دَخَلَ z "girdi, dahil oldu" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

müdana

Arapça mudāhana(t) مداهنة z "yağcılık, dalkavukluk" sözcüğünden alıntıdır.

müdavim

Arapça dwm kökünden gelen mudāwim مداوم z "devam eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dāma دام z "devam etti" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

müddei

Arapça dˁw kökünden gelen muddaˁi مدَّعٍ z "iddia eden, davacı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daˁā دَاعَ z "dava etti, çağırdı" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.