müessese

müeccel

Ar muˀaccal مؤجل z [#Acl mufaˁˁal II mef.] tecil edilmiş, ertelenen Ar acila أجل zbekledi

müeddep

Ar muˀaddab مؤدّب z [#Adb mufaˁˁal II mef.] terbiyeli, edepli Ar adab أدب zgörgü, terbiye

müellif

Ar muˀallif مؤلِّف z [#Alf mufaˁˁil II fa.] uyduran, derleyen, kompoze eden, yazar Ar alifa أَلِفَ zuydu, alıştı

müennes

Ar muˀannas مؤنس‎ z [#nsw mufaˁˁal II mef.] dişi, gramerde dişil Ar nisāˀ kadınlar

müesses

Ar muˀassas مؤسّس z [#Ass mufaˁˁal II mef.] temellenmiş, tesis edilmiş Ar assasa اسّس z [II f.] temel koydu Ar uss اسّ ztemel, baz, esas

müessese

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
müessesāt-i askeriye YO: [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
müessesāt gibi taˁbirler öteden beri yalnız cemˁi [çoğul] suretde kullanılıp, ahiren elsine-i ecnebiye [yabancı dil] tercümelerinde müfredlerin [tekillerin] de istimāline ihtiyac görülüp, meselā monument ve institution kelimelerinin tercümesinde müessese demeğe başlanmışdır.

Ar muˀassas مؤسّس z [#Ass mufaˁˁal II mef.] kurulmuş, tesis edilmiş

 müesses

Benzer sözcükler: müesseseleşmek


05.09.2017
müessif

Ar *muˀassif مؤسِّف z [#Asf mufaˁˁil II fa.] üzüntü veren Ar asafa أَسفَ zesef etti, üzüldü

müessir

Ar muˀaṯṯir مؤثّر z [#As̠r mufaˁˁil II fa.] tesir eden, eser bırakan, etkili Ar aṯṯara أَثَّرَ z [II f.] iz bıraktı

müeyyide

Ar muˀayyid مؤيّد z [#Ayd mufaˁˁil II fa.] teyit ve takviye eden, konfirme eden, kuvvetlendiren Ar ayyada أيد z [II f.] teyit etti

müezzin

Ar muˀaḏḏin مُؤَذِّن z [#Aḏn mufaˁˁil II fa.] ezan okuyan Ar aḏḏana أَذَّنَ z [II f.] ezan okudu Ar aḏān أذان zezan

müfessir

Ar mufassir مفسّر z [#fsr mufaˁˁil II fa.] tefsir eden, yorumlayan Ar fassara فسر z [II f.] yorumladı