mümkün

mümasil

Ar mumāṯil مماثل z [#ms̠l mufāˁil III fa.] bir şeyin misli veya benzeri olan, eş Ar maṯala مثل zbenzedi, gibi idi

mümbit

Ar munbit منبت z [#nbt mufˁil IV fa.] bitki yetiştiren, verimli Ar nabata نبت zbitki bitti, verim verdi

mümessil

Ar mumaṯṯil ممثّل z [#ms̠l mufaˁˁil II fa.] benzeten Ar maṯala مثل zbenzedi

mümeyyiz

Ar mumayyiz مُمَيِّز z [#myz mufaˁˁil II fa.] seçen, seçici, iyiyi kötüden ayıran Ar māza مَازَ zseçti, ayırdı

mümin

Ar muˀmin مؤمن z [#Amn mufˁil IV fa.] iman eden, inanan Ar āmana آمن z [IV f.] iman etti, inançlı idi Ar amana أمن zgüvendi, inandı

mümkün

[ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
benden üstün maḳām mümkin degüldür mümkünat [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
Bu mümkinātdan degüldür

Ar mumkin ممكن z [#mkn mufˁil IV fa.] imkânlı Ar amkana أمكن z [IV f.] gücü yetti, mümkün idi

 imkân

Benzer sözcükler: mümkünat, mümkünsüz


28.07.2015
mümtaz

Ar mumtāz ممتاز z [#myz muftaˁil VIII fa. & mef.] imtiyazlı, seçkin Ar māza ماز zseçti, ayırdı

mümteni

Ar mumtaniˁ ممتنع z [#mnˁ muftaˁil VIII fa.] men edilen, yasaklanmış Ar manaˁa مَنَعَ zyasakladı

mümzi

Ar mumḍi مُمْضٍ z [#mḍy mufˁil IV fa.] imza eden, sonlandıran Ar maḍā مضا zbitti

münacat

Ar munācā(t) مناجاة z [#ncw mufāˁala(t) III msd.] 1. gizlice söyleme, itiraf etme, 2. dua, ilahi Ar nacā نجا zkurtuldu

münadi

Ar munādi منادٍ z [#ndw mufāˁil III fa.] bağıran, çığırtkan Ar nadā ندا zbağırdı, nida etti