münafık

mümtaz

Ar mumtāz ممتاز z [#myz muftaˁil VIII fa. & mef.] imtiyazlı, seçkin Ar māza ماز zseçti, ayırdı

mümteni

Ar mumtaniˁ ممتنع z [#mnˁ muftaˁil VIII fa.] men edilen, yasaklanmış Ar manaˁa مَنَعَ zyasakladı

mümzi

Ar mumḍi مُمْضٍ z [#mḍy mufˁil IV fa.] imza eden, sonlandıran Ar maḍā مضا zbitti

münacat

Ar munācā(t) مناجاة z [#ncw mufāˁala(t) III msd.] 1. gizlice söyleme, itiraf etme, 2. dua, ilahi Ar nacā نجا zkurtuldu

münadi

Ar munādi منادٍ z [#ndw mufāˁil III fa.] bağıran, çığırtkan Ar nadā ندا zbağırdı, nida etti

münafık

[ Kutadgu Bilig, 1069]
bular yüḏti kāfir munāfiḳ yüki [kâfir ile münafıkın eziyetini bunlar çektiler]

Ar munāfiḳ منافِق z [#nfḳ mufāˁil III fa.] nifak sokan, ikiyüzlü Ar nāfaḳa نَافَقَ z [III f.] ikiyüzlülük etti, ikilik çıkardı

 nifak


21.07.2015
münakaşa

Ar munāḳaşa(t) مناقشة z [#nḳş mufāˁala(t) III msd.] tartışma Ar naḳaşa نَقَشَ zçaktı, çattı ≈ Aram nəḳaş נְקַשׁ zçatma, vurma, saplama

münasebet

Ar munāsaba(t) مناسبة z [#nsb mufāˁala(t) III msd.] ilişki, ilgi Ar nasaba نَسَبَ zilgili idi

münasip

Ar munāsib مناسِب z [#nsb mufāˁil III fa.] ilgili, uyumlu, orantılı Ar nasaba نَسَبَ zilgili idi

münavebe

Ar munāwaba(t) مناوبة z [#nwb mufāˁala(t) III msd.] nöbetleşme Ar nāba ناب zyerine geçti, nöbet aldı

münazaa

Ar munāzaˁa(t) منازعة z [#nzˁ mufāˁala(t) III msd.] karşılıklı çekişme, niza etme Ar nazaˁa نزع zyırttı, kopardı