münci

münasip

Ar munāsib مناسِب z [#nsb mufāˁil III fa.] ilgili, uyumlu, orantılı Ar nasaba نَسَبَ zilgili idi

münavebe

Ar munāwaba(t) مناوبة z [#nwb mufāˁala(t) III msd.] nöbetleşme Ar nāba ناب zyerine geçti, nöbet aldı

münazaa

Ar munāzaˁa(t) منازعة z [#nzˁ mufāˁala(t) III msd.] karşılıklı çekişme, niza etme Ar nazaˁa نزع zyırttı, kopardı

münazara

Ar munāẓara(t) مناظرة z [#nẓr mufāˁala(t) III msd.] bakışma, rekabet etme, tartışma Ar naẓara نظر zbaktı

müncer

Ar muncarr منجرّ z [#crr munfaˁil VII fa.] bir yöne çekilen, evrilen Ar carra جَرَّ zçekti

münci

[ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
müncī: necat eden, kurtarıcı.

Ar muncī منجى z [#ncw mufˁil IV fa.] kurtarıcı Ar nacā نجا zkurtuldu, güvene kavuştu


22.09.2014
mündemiç

Ar mundamic مندمج z [#dmc munfaˁil VII fa.] iç içe geçmiş, kompakt, şişman Ar damaca دَمَجَ ziçine girdi, sokuldu

münderecat

Ar mundaric مندرج z [#drc munfaˁil VII fa.] yazılı, kayda geçirilmiş +āt Ar daraca دَرَجَ zyürüdü, ayak izi bıraktı

müneccim

Ar munaccim منجّم z [#ncm mufaˁˁil II fa.] yıldız ilmiyle uğraşan kişi, astrolog Ar naccama نَجَّمَ z [II f.] yıldızlarla uğraştı Ar nacm نَجْم zyıldız

münekkit

Ar *munaḳḳid منقّد z [#nḳd mufaˁˁil II fa.] Ar naḳada نقد ziğneledi, gagaladı

münevver

Ar munawwar منوّر z [#nwr mufaˁˁal II mef.] aydınlık, ışıklı Ar nawwara نَوَّرَ z [II f.] aydınlattı Ar nūr ışık