mürüvvet

mürsel

Arapça rsl kökünden gelen mursal مرسل z "1. gönderilmiş, aktarılmış, 2. kaynağı ikinci derecede rivayete dayanan hadis" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rasala رَسَلَ z "saldı, gönderdi" fiilinin mufˁal vezninde (IV) edilgen fiil sıfatııdır.

mürşit

Arapça rşd kökünden gelen murşid مرشد z "yol gösteren, kılavuz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raşada رَشَدَ z "doğru yola gitti" fiilinin mufˁil vezninde (IV) etken fiil sıfatııdır.

mürteci

Arapça rcˁ kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *murtaciˁ مرتجع z "irtica eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça yazılı örneği bulunmayan *irticāˁ إرتجاع z sözcüğünün muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

mürted

Arapça rdd kökünden gelen murtadd مرتدّ z "dönen, özellikle dinden dönen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça radda ردّ z "döndü" fiilinin muftaˁil vezninde (VIII) etken fiil sıfatııdır.

mürur

Arapça mrr kökünden gelen murūr مرور z "geçme, transit, özellikle zamanın geçmesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça marra مرّ z "geçti" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

mürüvvet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kutadgu Bilig, 1069]
murūwat kişike tarīḳat bolur [erdem/cömertlik kişiye yol olur]

Köken

Arapça mrw kökünden gelen murūwa(t) مروّة z "erkeklik, erdem, soylu ve seçkin davranış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mrA kökünden gelen imraˀ إمراء z "erkek" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Ek açıklama

Karş. Aramice/Süryanice mārawātā "soyluluk, efendilik, beylik" < mār "bey, saygın kişi".


02.04.2015
mürver

Farsça murwarī veya marwarīd مروارى z "inci" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen margarítēs μαργαρίτης z sözcüğünden alıntıdır.

müsaade

Arapça sˁd kökünden gelen musāˁada(t) مساعدة z "yardımlaşma; yardım, yarlık, el verme, kolay kılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saˁada سَعَدَ z "yaver gitti, yardım gördü" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

müsabaka

Arapça sbḳ kökünden gelen musābaḳa(t) مسابقة z "öne geçme, yarışma, yarış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sabaḳa سبق z "öne geçti" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.

müsabık

Arapça sbḳ kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *musābiḳ مسابق z "öne geçen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sabaḳa سبق z "öne geçti" fiilinin mufāˁil vezninde (III) etken fiil sıfatııdır.

müsademe

Arapça ṣdm kökünden gelen muṣādama(t) مصادمة z "çarpışma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadama صدم z "çarptı" fiilinin mufāˁala(t) vezninde (III) masdarıdır.