mürver

mürşit

Ar murşid مرشد z [#rşd mufˁil IV fa.] yol gösteren, kılavuz Ar raşada رَشَدَ zdoğru yola gitti

mürteci

Ar *murtaciˁ مرتجع z [#rcˁ muftaˁil VIII fa.] irtica eden Ar *irticāˁ إرتجاع z

mürted

Ar murtadd مرتدّ z [#rdd muftaˁil VIII fa.] dönen, özellikle dinden dönen Ar radda ردّ zdöndü

mürur

Ar murūr مرور z [#mrr fuˁūl msd.] geçme, transit, özellikle zamanın geçmesi Ar marra مرّ zgeçti

mürüvvet

Ar murūwa(t) مروّة z [#mrw fuˁūla(t) msd.] erkeklik, erdem, soylu ve seçkin davranış ≈ Ar imraˀ إمراء z [#mrA] erkek

mürver

murvari "inci" [ Codex Cumanicus, 1303]
perle - Fa: muruari - Tr: ingču murvar "beyaz kompozit çiçek açan bir bitki, sambucus" [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
muruár aghaggi [murvar ağaci]: cicuta herba

Fa murwarī/marwarīd مروارى zinci EYun margarítēs μαργαρίτης za.a.

 mercan

Not: Türkçede sadece mürver çiçeği "inci çiçeği" adında görülür. • Fr marguerite "inci çiçeği, papatya", beyaz kompozit çiçekleri olan bir başka bitkidir.


03.06.2020
müsaade

Ar musāˁada(t) مساعدة z [#sˁd mufāˁala(t) III msd.] yardımlaşma; yardım, yarlık, el verme, kolay kılma Ar saˁada سَعَدَ zyaver gitti, yardım gördü

müsabaka

Ar musābaḳa(t) مسابقة z [#sbḳ mufāˁala(t) III msd.] öne geçme, yarışma, yarış Ar sabaḳa سبق zöne geçti

müsabık

Ar *musābiḳ مسابق z [#sbḳ mufāˁil III fa.] öne geçen Ar sabaḳa سبق zöne geçti

müsademe

Ar muṣādama(t) مصادمة z [#ṣdm mufāˁala(t) III msd.] çarpışma Ar ṣadama صدم zçarptı

müsadere

Ar muṣādara(t) مصادرة z [#ṣdr mufāˁala(t) III msd.] 1. (göğüs göğüse) çatışma, 2. yaptırım uygulama, zorla yaptırma Ar ṣadara صَدَرَ zöne çıktı, ileri geldi, kaynaklandı