müstakil

müstahdem

Ar mustaχdam مستخدم z [#χdm mustafˁal X mef.] istihdam edilen Ar χadama خدم zhizmet etti

müstahkem

Ar mustaḥkam مستحكم z [#ḥkm mustafˁal X mef.] tahkim edilmiş, berkitilmiş, berk Ar ḥakama حَكَمَ zyargıladı

müstahsil

Ar *mustaḥṣil مستحصِل z [#ḥṣl mustafˁil X fa.] üretici Ar ḥaṣala حَصَلَ züredi, elde edildi

müstahzar

Ar mustaḥḍar مستحضر z [#ḥḍr mustafˁal X mef.] hazır edilmiş, huzura getirilmiş Ar ḥaḍara حضر zhazır idi

müstakbel

Ar mustaḳbil مستقبِل z [#ḳbl mustafˁil X fa.] gramerde gelecek zaman Ar ḳabala قَبَلَ zyöneldi

müstakil

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
müstaḳıl [vekâleten değil asaleten] ḳaḍı-ˁasker taˁyīn buyruldu [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
Dış Fransa vilāyetine müstaḳıl pādişāh olup

Ar mustaḳill مستقلّ z [#ḳll mustafˁil X fa.] istiklal sahibi, başkasına hesap vermeyen Ar ḳalla قَلَّ zaz idi

 istiklal


25.08.2015
müstakim

Ar mustaḳīm مستقيم z [#ḳwm mustafˁil X fa.] dik duran, doğru Ar ḳāma قَامَ zdurdu

müstamel

Ar mustaˁmal مستعمل‎‎‎‎‎‎ z [#ˁml mustafˁal X mef.] işletilen, kullanılan Ar ˁamala عمل‎‎‎‎‎‎‎ zişledi, yaptı

müstantik

Ar mustanṭiḳ مستنطق z [#nṭḳ mustafˁil X fa.] konuşturan Ar naṭaḳa نطق zkonuştu

müstatil

Ar mustaṭīl مستطيل z [#ṭwl mustafˁil X fa.] uzun, uzayan, çekerek uzatılmış Ar ṭāla طال zuzadı

müstear

Ar mustaˁār مستعار z [#ˁwr mustafˁal X mef.] eğreti, ödünç alınmış Ar ˁāra عَارَ zkusurlu idi, eğreti idi